Roboty drogowe Zad.C_2020

28 grudnia 2020 – 02 stycznia 2021

W tym okresie Wykonawca nie prowadził robót.

21 grudnia – 22 grudnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: uzupełnienie humusu przy drodze dojazdowej DD23a oraz przy ul. Drozdowej, sprzątanie pozostałości po humusowaniu (km 11+460/18+950), uzupełnienie obsiewu traw przy ul. Patriotów wsch. i zach.,
 • inne roboty: uzupełnienie nasadzeń zieleni w rejonie obiektu WG 05-03 (ul. Mozaikowa), obsługa geodezyjna.

14 grudnia – 20 grudnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: prace wykończeniowe i poprawkowe nawierzchni betonowej w trasie S2, naprawa umocnień rowu płytami ażurowymi przy trasie S2 (km 16+300/16+500) i poprawki nawierzchni z płyt ażurowych w pasie technologicznym, roboty brukarskie – wykończenia i poprawki w trasie S2 na drogach dojazdowych i poprzecznych, oznakowanie pionowe – uzupełnienie dodatkowego oznakowania pionowego na węźle Patriotów i na rondach Ł1, Ł3, Ł6, Ł8, wykonanie oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu w trasie S2 i na węźle Patriotów,
 • roboty ziemne: uzupełnianie geokompozytu w trasie S2 (km 18+670/18+770), uzupełnianie humusu w trasie S2 (km 17+000-17+500), przy drogach DD26, DD27 i DD28 oraz na ul Przełęczy, uzupełnienie obsiewu na ul. Patriotów zach. i wsch.,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – obróbka wpustów kanalizacji deszczowej w trasie S2, oświetlenie drogowe – roboty uzupełniające w trasie S2,
 • inne roboty: uzupełnienie nasadzeń zieleni przy obiekcie WG 06-03, obsługa geodezyjna.

07 grudnia – 13 grudnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: naprawa umocnień rowu płytami ażurowymi (km 16+300/18+500), uzupełnienie opasek płytkami ul. Cygańskiej,
 • roboty ziemne: uzupełnianie geokompozytu w trasie S2 (km 18+670/18+770), uzupełnianie humusu w trójkącie łącznic Ł7,Ł6 oraz ul. Patriotów zach. i przy drogach DD25, DD26a, uzupełnienie obsiewu na ul. Patriotów zach. i na drodze DD25a,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – obróbka wpustów kanalizacji deszczowej w trasie S2, montaż stożków na studniach drenarskich na ul. Izbickiej, obróbka wpustów kanalizacji deszczowej i spoinowanie ścieków trójkątnych w trasie S2, roboty wodociągowe – usuwanie usterek wod. -kan. w km 18+500 i na ul. Izbiciej, oświetlenie drogowe – roboty uzupełniające,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, montaż oznakowania miejskiego systemu informacji drogach poprzecznych i dojazdowych.

30 listopada – 06 grudnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: uzupełnienie opasek płytkami (km 18+500), prace naprawcze nawierzchni z płyt ażurowych przy zbiorniku ZB23B, napraw umocnień rowu płytami ażurowymi (km 16+300/18+500), naprawa zniszczonej przez osoby postronne nawierzchni betonowej pasa awaryjnego, prace porządkowe na  węźle Patriotów, oznakowanie poziome – malowanie oznakowania cienkowarstwowego na ścieżce rowerowej i drodze dojazdowej DD26a,
 • roboty ziemne: uzupełnianie geokompozytu w trasie S2 (km 16+563/17+500), uzupełnianie humusu na rondzie Ł1/Ł9 oraz ul. Patriotów, obsiewu trawą w rejonie ul. Patriotów zach. i drogi DD27,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja włazów i stożków na studniach drenarskich oraz obróbka wpustów kanalizacji deszczowej w trasie S2, roboty wodociągowe – montaż płytek betonowych przy skrzynkach oraz uzupełnienie włazów na ul. Izbickiej i Patriotów zach., oświetlenie drogowe – roboty uzupełniające, oświetlenie ZDM – drobne poprawki i odbiór robót na ul. Patriotów,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, wykonywanie nasadzeń zieleni w trasie S2 (km 16+000/18+950) i na ul. Patriotów, montaż oznakowania miejskiego systemu informacji drogach poprzecznych i dojazdowych.

23 listopada – 28 listopada 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie nawierzchni z płyt ażurowych na pasie technologicznym,   montaż płytek przy przejściach dla pieszych (km 17+900/18+940), wykonywanie i skropienie podbudowy oraz układanie warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej na rondzie Ł6-Ł8 ul. Patriotów wsch., układanie ścieków drogowych korytkowych na łącznicy Ł8, układanie oraz spoinowanie krawężników i chodników z kostki brukowej na ul. Patriotów zach., spoinowanie ścieków trójkątnych w trasie S2 (km 16+970/17+680), prace wykończeniowe związane ze spoinowanie kostki brukowej w trasie S2, prace wykończeniowe na ul. Patriotów po str. zach., oznakowanie pionowe – montaż wysięgnika bocznego wraz z tablica E1 na węźle Patriotów,
 • roboty ziemne: układanie geokompozytu po str. prawej trasy S2 (km 17+100/17+500), naprawa umocnień rowu płytami ażurowymi (km 16+000/18+950), uzupełnienie humusu w trasie S2 (km 17+100/18+950), na placu pomiędzy łącznicami Ł8, Ł5 i Ł9, obsiew trawą przy trasie S2 przy obiekcie WG 06-0102 oraz przy drogach dojazdowych DD25 i DD27,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – montaż włazów (km 11+500/18+940) oraz na ul. Patriotów zach. i przy obiekcie WG 06-03, montaż kratki i włazu na ul. Patriotów, obróbka wpustów kanalizacji deszczowej w trasie S2,  montaż i zasypka rur wraz z zagęszczaniem, prace porządkowe na ul. Drozdowej, czyszczenie pompowni P20, czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową i monitoring kamerą (kanał Zagoździański), czyszczenie poprzeczek i monitoring kamerą w trasie S2 (km 11+500/18+940), roboty elektroenergetyczne – uzupełnienie usuwania kolizji w trasie S2, oświetlenie drogowe – drobne prace instalacyjne w rejonie wanny szczelnej i  oświetlenia dla ZDM przy ul. Patriotów,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, wykonywanie nasadzeń zieleni przy drogach poprzecznych i dojazdowych, montaż oznakowania miejskiego systemu informacji na węźle Patriotów na drogach poprzecznych i dojazdowych.

16 listopada – 22 listopada 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe: wykonywanie nawierzchni z płyt ażurowych na pasie technologicznym,   montaż płytek przy przejściach dla pieszych (km 17+900/18+940), wykonywanie podbudowy na ścieżce rowerowej i chodnika z kostki na ciągu pieszo-rowerowym ronda Ł6-Ł8 ul. Patriotów wsch., spoinowanie ścieków trójkątnych w trasie S2, bariery drogowe – montaż barier na ul. Patriotów i na łącznicy Ł1, balustrady – montaż balustrad po zach. stronie ul. Patriotów, oznakowanie poziome – uzupełnienie oznakowania grubowarstwowego na węźle Patriotów, oznakowanie pionowe – montaż oznakowania pionowego, betonowanie słupków do znaków oraz  montaż osłon antyporostowych do słupków prowadzących na ul. Patriotów po str. zach.,
 • roboty ziemne: układanie geokompozytu po str. prawej trasy S2 (km 17+100/17+500, 17+750/17+835, 18+530/18+600), uzupełnienia humusu terenu w trasie S2 (km 17+000/17+500),na węźle Patriotów, przy obiekcie WG 06-0102 i drodze DD 26a, uzupełnienie geomembrany i humusu w trójkącie pomiędzy łącznicami Ł0, Ł3, Ł4, obsiew trawą terenów płaskich na węźle Patriotów i na drodze DD26a,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – montaż włazów (km 11+450/18+940), przy zbiornikach ZB24 i ZB25 oraz na odcinku pomiędzy ul. Patriotów a ul. Drozdową, obróbka wpustów kanalizacji deszczowej w trasie S2, czyszczenie poprzeczek i  monitoring w trasie S2 (km 11+500/18+940) i na kanale Zagoździańskim, roboty elektroenergetyczne – montaż zasilania podstawowego pompowni P19, oświetlenie drogowe – drobne prace instalacyjne na wannie szczelnej i dla oświetlenia ZDM,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, wykonywanie nasadzeń zieleni w trasie S2 (km 12+000/13+000) oraz na węźle Patriotów, montaż separatorów ruchu U25b na węźle Patriotów.

09 listopada – 15 listopada 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe: układanie warstwy wiążącej i wykonywanie ścieżki rowerowej na ul. Patriotów zach., układanie warstwy ścieralnej na zjazdach ul. Patriotów zach. i łącznic Ł1, Ł6, układanie płyt chodnikowych (km 11+450/18+940),  montaż elementów brukarskich na ciągu pieszo-rowerowym ronda Ł6-Ł8 ul. Patriotów wsch., wykonywanie chodnika z kostki betonowej na rondzie Ł1/ul. Patriotów, wykonywanie zjazdów z kostki betonowej przy ul. Deptak i drodze DD23a spoinowanie ścieków trójkątnych i montaż poręczy przy wyjściach z ekranów akustycznych w trasie S2, oznakowanie poziome – uzupełnienie oznakowania grubowarstwowego na węźle Patriotów,
 • roboty ziemne: układanie geokompozytu po str. prawej trasy S2 (km 18+850/18+675), humusowanie terenu przy obiekcie WG 06-0102, obsiewanie trawą na węźle Patriotów zach.,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – obróbka wpustów kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 14+000/16+500),  regulacja włazów przy ul Patriotów wsch. i zach.,  czyszczenie poprzeczek i kamerowanie kanał Zagoździański i przy ul. Cygańskiej, oświetlenie drogowe – prace uzupełniające w zakresie instalacji oświetlenia (wanna szczelna),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, wykonywanie nasadzeń w trasie S2 (km 11+700/12+000) oraz na węźle Patriotów.

02 listopada – 08 listopada 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe: układanie korytek ściekowych półokrągłych w trasie S2 (km 14+000/14+100), umacnianie poboczy kruszywem na łącznicach Ł1, Ł2, Ł3, Ł4, Ł6 i Ł8, wykonanie podbudowy z kruszywa, układanie chodnika i ścieków z kostki brukowej, wykonywanie ścieżki rowerowej na ul. Patriotów zach., spoinowanie ścieków trójkątnych w trasie S2, wykonywanie wysp kanalizujących, pierścienia ronda R1, opasek i chodnika z kostki betonowej (rondo Ł1/ul. Patriotów zach.), wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych na dojeździe do zbiornia ZB26, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej i chodnika z płytek chodnikowych na ul. Deptak, bariery drogowe – montaż barier w trasie S2 (km 8+894/18+934, 18+906/18+918) oraz na łącznicach Ł1, Ł2, Ł5, i Ł6, montaż barier drogowych i wykonanie połączeń z poduszkami zderzeniowymi na łącznicach Ł7, Ł8, oznakowanie pionowe – wykopy pod montaż słupów, montaż i betonowanie słupków, skręcanie znaków oraz montaż tabliczek w pasie rozdziału na węźle Patriotów, kopanie fundamentu pod zmienioną lokalizację konstrukcji, szalowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentu na ul. Patriotów zach., montowanie tablic na Patriotów wsch. i zach. i na łącznicyŁ6, bramownice – montaż konstrukcji bramowej, zabezpieczanie mocowań konstrukcji oraz montaż tablic na łącznicy Ł0, zabezpieczanie mocowań konstrukcji bramowych, montowanie konstrukcji bezpiecznych na Patriotów wsch., oznakowanie poziome – malowanie  oznakowania grubowarstwowego w trasie S2 (km 13+750/18+600) i na węźle Patriotów ,
 • roboty ziemne: układanie geokompozytu wzdłuż trasy S2 (km 18+850-18+675) i geomembrany za ekranem łącznicy Ł6, humusowanie w trasie S2 przy ekranach (km 13+100/13+200),na węźle Patriotów zach. i przy ekranach na poboczach łącznic Ł1, Ł2 oraz Ł6, obsiewanie trawą na węźle Patriotów,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – obróbka wpustów kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 14+000/16+500),  montaż kratek i włazów przy ul Patriotów,  czyszczenie poprzeczek i kamerowanie (km 17+300, 18+500), montaż wylotów w trasie S2 (km 11+450/18+940) i przy zbiorniku ZB24, przegląd kanalizacji na ul. Mozaikowej, oświetlenie drogowe – regulacja słupów i opraw w trasie S2, montaż opraw oświetleniowych pod wiaduktami na wannie szczelnej,  montaż przęsła kablowego, wprowadzanie kabla  na słupy przy ul. Patriotów zachód/ul. Brodnicka, roboty elektroenergetyczne – pomiary elektryczne na budowie w trasie S2, podłączenie zasilania podstawowego pompownia P17 i P3, demontaż złącza kablowego (kolizja KE7_3),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, załadunek humusu, wykonywanie ogrodzeń wzdłuż trasy S2, przygotowanie terenu do nasadzeń i wykonywanie nasadzeń w trasie S2 (km 11+700/13+100).

26 października – 31 października 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe: układanie warstwy wiążącej na skrzyżowaniu DD25 z ul. Żywanowiecką oraz warstwy ścieralnej na łącznicach Ł5, Ł6, Ł7, wykonywanie chodnika z kostki betonowej, wysp kanalizujących, pierścienia ronda R1 i opasek przy rondzie łącznicy Ł1/ ul. Patriotów zach., układanie korytek ściekowych półokrągłych na łącznicy Ł6, spoinowanie ścieków trójkątnych w trasie S2, układanie chodnika z płytek chodnikowych i ścieku drogowego korytkowego przy ul. Deptak, wykonanie podbudowy z kruszywa i nawierzchnia z płyt ażurowych przy zbiorniku ZB23C, bariery drogowe – montaż barier w trasie S2 (km  13+365/13+18), oraz na łącznicach Ł0, Ł2, Ł4, Ł5, Ł6 i Ł7, oznakowanie pionowe – wykopy pod montaż prefabrykatów i słupów, montaż solarów do oznakowania pionowego aktywnego, przygotowanie pod montaż znaków aktywnych na węźle Patriotów i na łącznicach, wykopy pod słupki oznakowanie pionowego, betonowanie słupków, skręcanie znaków w trasie S2, montaż słupków prowadzących w trasie S2, na w. Patriotów i łącznicach, bramownice – betonowanie fundamentów na łącznicy Ł3,  montaż nóg konstrukcji bramowych na łącznicach Ł2 i Ł5, składanie tablic pod montaż na konstrukcje wsporcze i bramowe w trasie S2, montaż rygla poziomego konstrukcji bramowych i tablic w trasie S2 i łącznicy Ł2, montaż tablic w trasie S2 i na łącznicach Ł1, Ł2, oznakowanie poziome – malowanie  oznakowania grubowarstwowego w trasie S2 (km 13+750/18+600),
 • roboty ziemne: układanie geokompozytu wzdłuż trasy S2 (km 18+850-18+675) i geomembrany na łącznicy Ł1, humusowanie na węźle Patriotów wsch. i zach., na łącznicy Ł1, na drodze dojazdowej DD27, pod obiektem WG 03-0102 oraz przy ul. Deptak, poprawa wymyć na skarpach w trasie S2 (km 14+150/16+550), uzupełnianie poboczy przy ekranach (km 14+630/14+730), obsiewanie trawą w trasie S2 (km 14+150/16+550), na węźle Patriotów i przy ul. Deptak,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – montaż stożków na studzienkach drenarskich w km 13+800, na ul. Izbickiej i zbiorniku ZB28, czyszczenie przykanalików w km 17+300, montaż krat na wylotach w trasie S2 (km 11+450/18+940), rozruchu przepompowni P15, P16, P17, P18A, P19 i P20 (km 11+450/18+940), obróbka wpustów kanalizacji deszczowej w trasie S2 (11+500/13+000, 14+000/15+500), montaż wylotów, układanie płytek (km 11+450/18+940), montaż kratek przy ul. Patriotów zach.,  prace porządkowe przy przepompowni P16 (km 13+600), oświetlenie drogowe – montaż opraw oświetleniowych na łącznicy Ł1,  montaż słupów, opraw oświetleniowych, tabliczek bezpiecznikowych na wannie szczelnej, regulacja opraw w trasie S2, kopanie trasy kablowej przy ul. Patriotów zach., naprawa uszkodzenia na kablu oświetleniowym (km14+400, 17+600),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, załadunek humusu, wykonywanie ogrodzeń wzdłuż trasy S2, montaż elementów odblaskowych i prace wykończeniowe, przygotowanie terenu do nasadzeń i wykonywanie nasadzeń w trasie S2 (km 11+500/12+000).

19 października – 25 października 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe: układanie warstwy wiążącej w trasie S2 (km 13+380/13+410) i na łącznicach Ł6, Ł5 oraz warstwy ścieralnej w wannie szczelnej (km 13+380/13+780), na łącznicach Ł0, Ł1, Ł2 i drodze DD21, wykonywanie chodnika z kostki betonowej na rondach przy ul. Patriotów zach. i drodze DD21, układanie korytek ściekowych (km 13+380/13+410),ekrany akustyczne – montaż wypełnień na ul. Patriotów zach., na łącznicyŁ1, montaż wypełnień i bramy na ekranie łącznicy Ł7, montaż strzałek i wyjść ewakuacyjnych, montaż osłon przeciwolśnieniowych i separatorów ruchu, bramownice – rozładunek i montaż konstrukcji wsporczych, montaż nóg, skręcanie rygla poziomych konstrukcji bramowych w trasie S2 i na ul Deptak, oznakowanie pionowe – wykopu pod montaż słupków, skręcanie przygotowanie do montażu tablic, montaż słupków, tablic i tarcz znaków w trasie S2 oraz na łącznicach, wykopy pod układanie kabli oznakowania aktywnego przygotowanie pod montaż znaków aktywnych na węźle Patriotów i łącznicach, oznakowanie poziome – malowanie  oznakowania grubowarstwowego w trasie S2 (km 13+750/18+600),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka podbudowy przy ul. Drozdowa/Żwanowiecka oraz rozbiórka mieszanki mineralno-asfaltowe znajdującej się na tarczy ronda R1,
 • roboty ziemne: wykonanie stabilizacji podłoża cementem przy ul. Patriotów zach., układanie geokompozytu wzdłuż trasy S2 (km 17+000/17+500, 17+740/17+850) i geomembrany (km 18+800/18+900), korytowanie pod przekrusz betonowy przy zbiorniku ZB23c i ul. Drozdowej/Żwanowieckiej oraz rozłożenie warstwy przekruszu betonowego przy ul. Drozdowa/Żwanowiecka, spoinowanie ścieków trójkątnych w trasie S2, wykonywanie chodnika z kostki betonowej na ścieżce pieszo-rowerowej, humusowanie terenów płaskich, skarp i poboczy (km 12+200/11+483, 12+300/13+000, 18+560/18+600, 18+800/18+900) i drogo DD22, umacnianie wylotów przepustów (km 11+500/13+300), poprawa wymyć na skarpach w trasie S2 (km 15+900/16+300, 17+740/18+200), obsiewanie trawą w trasie S2 (km 12+900/12+000, 12+200/11+483, 12+400/12+600, 15+900/16+300, 18+800/18+900), obsypywanie i odtwarzanie pobocza przy barierach betonowych przy ul. Deptak,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – montaż krat na wylotach zbiorników ZB23b, ZB23c, ZB24, ZB25 ZB28, ZB34, ZB43, ZB42 i klap zwrotnych na zbiornikach ZB28, ZB30 ZB30a, montaż rur i wpustów, zasypka wraz z zagęszczaniem, montaż kratek, montaż zaworów odpowietrzająco-napowietrzających (km 16+700/18+400, 18+560), czyszczenie przepompowni i przykanalików, krat na wylotach kanalizacji i stożków na studzienkach drenarskich (km 11+450/18+940), próby szczelności kanalizacji przy ul, Zabawnej, Patriotów i Izbickiej, obróbka wpustów kanalizacji deszczowej w trasie S2, wykonywanie drenażu – wykop i włączenie do studni (km 13+600), montaż oznakowanie przy studniach p.poż (km 11+450/18+940), roboty elektroenergetyczne – likwidacja złącza zasilającego na pl. budowy, montaż tabliczek bezpiecznikowych (wanna szczelna), oświetlenie drogowe – numerowanie słupów oświetleniowych trasa główna (SOD1, SOD2, SOD4), montaż opraw wraz z wysięgnikami na trasie S2 (13+300/13+900), montaż opraw oświetleniowych na łącznicy Ł1, podłączenie opraw na słupach na ul. Patriotów, naprawa uszkodzenia na kablu oświetleniowym (km14+400, 17+600), montaż tabliczek bezpiecznikowych, demontaż przewieszek, połączeń rezerwowych i opraw tymczasowych, montaż słupów oświetlenia na ścieżkach rowerowych ul. Patriotów,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, załadunek humusu, wykonywanie ogrodzeń wzdłuż trasy S2, przygotowanie terenu do nasadzeń i wykonywanie nasadzeń w trasie S2 (km 12+000/13+000).

12 października – 18 października 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe: ekrany akustyczne – montaż wypełnień i zawijanie górnej warstwy włókniny na ekranach na ul. Patriotów zach., sprzątanie terenu przy ekranach ziemnych (km 12+261/13+080), zawijanie górnej warstwy włókniny na ekranie dodatkowym w trasie S2 (km 15+550/15+800), montaż słupów bramowych na ekranach na ul. Patriotów zach., bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 17+866/17+870, 17+960/17+964, 18+918/18+950) oraz prace wykończeniowe przy montażu barier w trasie S2,  i na łącznicach Ł0, Ł7 i na drodze DD20, oznakowanie pionowe – wykopy pod układanie kabli oznakowania aktywnego, roboty przygotowawcze pod montaż znaków aktywnych na łącznicach węzła Patriotów zach., montaż bramownic – wykop konstrukcji wsporczej na łącznicy Ł0 prze wanną, montaż konstrukcji wsporczej na łącznicy Ł1,
 • roboty ziemne: układanie geokompozytu wzdłuż trasy S2 (km 17+000/17+500), humusowanie wzdłuż trasy S2 (km 11+900/11+800) i terenów płaskich pod obiektem WG 06-03, obsiewanie trawą w trasie S2 (km 11+900/11+800, 12+500/12+750),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – montaż klap zwrotnych na zbiornikach ZB25, ZB31 i ZB43, montaż rur i wpustów, zasypka wraz z zagęszczaniem na ul. Patriotów zach., oświetlenie drogowe – rozruch szaf oświetleniowych SOD4 i SOD5, montaż opraw oświetleniowych na łącznicach Ł3, Ł4, Ł8 i Ł9, montaż słupów oświetlenia w wannie szczelnej,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, przygotowanie terenu do nasadzeń i wykonywanie nasadzeń w trasie S2 (km 12+000/13+000).

05 października – 11 października 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe: ekrany akustyczne – zawijanie górnej warstwy włókniny na ekranach wraz ze sprzątaniem terenu (km 12+261/13+080), montaż wypełnień na ekranach w trasie S2 (km 17+751/18+221), na łącznicach Ł2, Ł7, na ul. Patriotów zach., prace wykończeniowe przy ekranach na ul. Patriotów wsch., bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 13+002/13+042,  13+740/13+782, 15+629/18+000) i na łącznicach Ł0, Ł7 i na drodze DD20, oznakowanie poziome – wykonywania oznakowania poziomego grubowarstwowego w trasie S2 (km 13+750/18+600) oraz cienkowarstwowe na drogach dojazdowych DD25, DD26, DD26a, malowanie oznakowania na skrzyżowaniach dróg poprzecznych i dojazdowych, montaż bramownic - wykop pod fundament bariery betonowej, szalowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentu pod wiaduktem WD 05-03, szalowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentu  konstrukcji wsporczej na łącznicy Ł5, montaż konstrukcji bramowej na łącznicy Ł0,
 • roboty ziemne: kopanie rowu w trasie S2 (km 18+700/18+950), wykopy na  terenie pomiędzy łącznicami Ł0/Ł1/Ł2, profilowanie rowu na łącznicy Ł7, umacnianie poboczy warstwą kruszywa na drodze DD27, układanie geokompozytu wzdłuż trasy S2 (km 17+000/17+500), humusowanie terenów płaskich skarp i rowów (km 17+000/17+500, 18+500/18+950), układanie geomembrany (km 11+800/12+200, 18+500/18+600, 18+900/18+950), wykonanie podbudowy z kruszywa, ustawianie obrzeży i opaski z kostki na rondzie Ł6/ Ł8, spoinowanie ścieków trójkątnych w trasie S2, umacnianie rowu płytami ażurowymi wzdłuż trasy S2 (km 16+950/17+600), obsypanie fundamentów wraz z  humusowaniem w trasie S2, pod wiaduktami i na łącznicy Ł5, humusowanie i obsiew trawą za ekranami od ul. Arniki, obsiewanie trawą w trasie S2 (km 18+000/18+400) i na węźle Patriotów wsch.,
 • roboty przezbrojeniowe: rurociąg tłoczny: prace przygotowawcze, montaż wyposażenia i wsporników pod rurociąg tłoczny, próba szczelności (ul. Patriotów pompownia P16), budowa kanalizacji deszczowej – montaż klap zwrotnych na zbiornikach w trasie S2(km 11+000/18+950), umacnianie wylotów przepustów (km 11+500/13+000), montaż wylotów do rowu (km 11+800), montaż wyposażenia studni p.poż. oraz regulacja wysokościowa studni (zbiornik ZB42), wykonanie odwodnienia liniowego na rondzie  Ł6/Ł8, montaż włazów (km 17+300), próby szczelności (km 13+600) oraz na ul. Mozaikowej, montaż włazów na studniach kanalizacji deszczowej i studzienkach drenarskich (km 11+000/18+950) oraz na ul. Mozaikowej i Izbickiej, montaż wyposażenia pompowni przy ul. Izbickiej, montaż wyposażenia studni (węzeł Patriotów zach., kanał Zagoździański.), montaż wyposażenia w studni p.poż., pompowanie wody, czyszczenie pompowni (Kanał Zagoździański), transport materiałów i prace porządkowe przy ul. Arniki, roboty elektroenergetyczne – zasilanie obwodów energetycznych pompowni P18A, kopanie trasy kablowej, montaż fundamentów i kabli przy ul. Patriotów, montaż transformatora STA6, oświetlenie drogowe – montaż opraw oświetleniowych (km 13+600/14+000, 18+800/19+000) i w wannie szczelnej pod obiektami, podłączenie lamp oświetleniowych w tabliczce bezpiecznikowej w trasie S2 (km 12+200/13+000), montaż szafek oświetleniowych SOD1, SOD2 i SOD3, podłączanie opraw (km 17+600/19+000), montaż oznaczeń na słupach oświetleniowych w trasie S2,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, załadunek i dowóz humusu, przygotowanie terenu do nasadzeń w trasie S2 (km 11+500/17+000), montaż ogrodzeń wzdłuż trasy S2.

28 września – 04 października 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe: śrutowanie nawierzchni betonowej w trasie S2 (km 14+000/15+800, 17+950/18+950), wykonywanie podbudowy z kruszywa i spoinowanie kostki kamiennej na rondzie Ł1, wykonanie podbudowa z kruszywa pod chodnik, montaż korytek ściekowych oraz układanie chodnika z kostki brukowej na drodze DD21, podbudowa z kruszywa i układanie obrzeży betonowych w ciągu pieszo-rowerowym na ul. Izbickiej, układanie ścieku trójkątnego (km 13+000/13+100, umacnianie poboczy z kruszywa na drodze DD28, spoinowanie korytek ściekowych (km 12+300/13+000), ekrany akustyczne – zawijanie górnej warstwy włókniny na ekranach (km 12+261/13+080), montaż wypełnień na ekranach (km 12+875/13+050, 17+751/18-221) i na łącznicach Ł1, Ł3, montaż paneli ekranu obiekcie WG 06-03, zasypywanie ekranów ziemnych na łącznicy Ł5, wykonanie wyjść z ekranów akustycznych (km 12+500/13+400, 18+030), sprzątanie terenu przy ekranach (km 12+261/13+080), bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 11+764/11+799, 12+737/12+757, 13+042/13+140) i na łącznicach Ł5, Ł7, Ł8 i Ł9, oznakowanie poziome -  wykonywania oznakowania poziomego grubowarstwowego w trasie S2 (km 11+478/13+000, 13+750/18+600), montaż bramownic - betonowanie fundamentów na łącznicach Ł0, Ł2, Ł5, wykop pod fundament, szalowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów, demontaż szalowania fundamentów, porządkowanie terenu wokół fundamentów na łącznicach  Ł0 i Ł9,
 • roboty ziemne: kopanie rowów w trasie S2 (km 11+600/12+100, 12+200/12+300, 18+700/18+950), profilowanie rowu na łącznicy Ł7, układanie geokompozytu wzdłuż trasy S2 (km 15+500/15+680), humusowanie terenów płaskich skarp i rowów (km 14+500/14+700, 15+200/15+700, 17+000/17+500, 18+500/18+700), na węźle Patriotów wsch., na łącznicy Ł5 i przy ul. Arniki, układanie geomembrany (km 18+500/18+700), obsiewanie trawą w trasie S2 (km 14+500/14+700) i na węźle Patriotów wsch.,
 • roboty przezbrojeniowe: łączenie rurociągu tłocznego z odcinkiem Zadaniem B (km 11+600, 12+020), budowa kanalizacji deszczowej – przygotowanie studni do nadlewania korka betonowego, montaż rur (wanna szczelna Patriotów zach.), montaż rur i studni na węźle Patriotów zach.,  (km 13+500), podłączenie odwodnienia liniowego (km 13+550), próby szczelności (km 13+600), montaż włazów na studniach kanalizacji deszczowej i studzienkach drenarskich (km 11+000/18/950), montaż wyposażenia pompowni i załączenie pompowni (km 15+560, 17+300) i przy ul. Izbickiej, montaż wyposażenia studni p.poż. (węzeł Patriotów zach., zbiornik ZB30), montaż wylotów do rowu na łącznicy Ł8 i przy ul. Izbickiej, montaż stożków odciążających w studzienkach drenarskich, montaż klap zwrotnych w trasie S2 (km 11+000/18+950), pompowanie wody, czyszczenie pompowni (ul. Arniki, Kanał Zagoździański), transport materiałów i prace porządkowe przy ul. Arniki, oświetlenie drogowe – montaż opraw oświetleniowych (km 13+100/13+300, 13+800/14+100, 17+500/18+600) i na łącznicach Ł1, Ł2 Ł6, Ł7, podłączenie lamp oświetleniowych w tabliczce bezpiecznikowej w trasie S2 (km 11+500/13+000), przełączenie obwodów w szafach i na słupach na ul. Mozaikowej,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, załadunek humusu, montaż ogrodzeń wzdłuż trasy S2.

21 września – 27 września 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe: śrutowanie nawierzchni betonowej w trasie S2 (km 15+800/17+000, 18+000/18+500), wykonywanie warstwy podbudowy na ciągach pieszo-rowerowych na łącznicy Ł6 i na ul. Izbickiej, układanie warstwy ścieralnej na łącznicach Ł0, Ł5 i na zawrotce przy ul. Tuberozy, wykonywanie podbudowy, warstwy wiążącej, ustawianie obrzeży betonowych oraz układanie chodnika z kostki brukowej na drodze DD21, układanie ścieku drogowego trójkątnego i spoinowanie korytek (km 13+000/13+300), prace brukarskie na rondzie Ł1 (ustawianie i spoinowanie krawężników, układanie kostki brukowej, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej),  umocnienie rowu płytami ażurowymi (km 17+300/17+500), ekrany akustyczne – zasypywanie ekranu i zawijanie górnej warstwy włókniny na ekranach (km 12+261/13+080), montaż wypełnienia na ekranach na łącznicach Ł1, Ł3, zasypywanie ekranów ziemnych na łącznicach, wykonanie wyjść z ekranów akustycznych po obu stronach S2, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 12+749/13+002, 15+269/15+359, 17+520/17+580, 17+750/17+810, 17+870/17+960, 18+188/18+604, 18+672/18+697), montaż bramownic - beton podkładowy pod bramownice na łącznicy Ł5, przygotowanie do zbrojenia konstrukcji wsporczych na węźle Patriotów i łącznicach Ł0, Ł5, Ł8, betonowanie fundamentów konstrukcji wsporczych na trasie S2 i łącznicach Ł0, Ł1, Ł5, Ł8, szalowanie pod stopy fundamentów bramownicy na węźle Patriotów,
 • roboty ziemne: wykop pod ciąg pieszo-rowerowy na łącznicy Ł6, umacnianie poboczy warstwą kruszywa przy drogach dojazdowych DD25, DD25a, DD26, DD27, układanie geokompozytu wzdłuż trasy S2 (km 18+100/18+500), humusowanie terenów płaskich i poboczy (km 15+200/15+700, 17+300/17+590), na węźle Patriotów wsch., na łącznicach Ł0, Ł3 i przy zbiorniku ZB25, układanie geomembrany i humusowanie (km 14+700/14+800, 17+550/17+820), wypełnienie humusem nawierzchni z płyt ażurowych w pasie technologicznym PT2 (km 16+950/17+600), obsiewanie trawą w trasie S2 (km 14+700/14+800) i na łącznicy Ł3 oraz przy zbiorniku ZB25, zasypka poboczy przy drodze DD27,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – montaż włazów i kratek w pasie rozdziału (km 11+000/18+950), montaż rur (wanna szczelna), montaż rur (km 13+500), podłączenie odwodnienia liniowego (km 13+550), próby szczelności (km 13+600), montaż wyposażenia pompowni (km 14+000, 18+500), zasypka i zagęszczenie rur na łącznicach Ł4, Ł8, montaż piaskowników przy ul. Izbickiej, montaż wylotów do rowu na łącznicy Ł8 i przy ul. Arniki, włączanie drenażu (18+500), likwidacja studni chłonnych przy ul. Patriotów zach., i Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – przełączenie szafek na ul. Mozaikowa, układanie kabla w rurze do przepompowni P20 (km 18+600), oświetlenie drogowe – montaż opraw oświetleniowych (km 11+800/12+200, 14+200/14+900, 17+500/18+600) i na łącznicach Ł3, Ł4 Ł8, Ł9,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, załadunek humusu, montaż ogrodzeń wzdłuż trasy S2, koszenie trawy (km 15+750/15+850, 17+000/17+500, 18+100/18+500).

14 września – 20 września 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe: śrutowanie nawierzchni betonowej w trasie S2 (km 11+550/13+500, 17+000/18+950), układanie nawierzchni z kruszywa łamanego na rondzie Ł1, drodze DD27 i ciągu pieszo-rowerowym na ul. Izbickiej, wykonanie warstwy wiążącej na DD25a i ścieralnej na drogach dojazdowych DD25, DD25a, DD26 i na łącznicach  Ł1 i Ł2 – w kier. węzła Lubelska, układanie ścieku trójkątnego w trasie S2 (km12+300/13+380), ścieku drogowego korytkowego na drodze DD28, układanie kostki brukowej, ustawianie krawężników betonowych i obrzeży na rondzie Ł1, spoinowanie krawężników betonowych rondzie Ł8, ustawianie krawężników betonowych i obrzeży na drodze DD21, wykonywanie obrzeży betonowych w ciągu pieszo-rowerowym na ul. Izbickiej oraz zjazdów z kostki betonowej na ul. Izbickiej, ekrany akustyczne – zawijanie górnej warstwy włókniny na ekranach (km 12+261/13+080), montaż wypełnienia na ekranie w trasie S2 (km 13+078/13+252, 17+751/18+221) i belek podwalinowych na ul. Patriotów wsch., ekrany przeciwolśnieniowe - montaż wypełnień na ekranie na ul. Patriotów zach., bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 11+945/12+245, 17+751/18+609, 18+672/18+697, 18+778/18+950), oznakowanie poziome – wykonywanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w trasie S2 (km 11+478/13+000),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka wjazdu (km  11+800),
 • roboty ziemne: wykop rowu przy drodze DD25A, wykop pod bramownice przy ul. Patriotów str. wsch. i zach. oraz przygotowanie szalowania fundamentów na łącznicy Ł5 i w trasie S2, wykonanie warstwy wzmacniająco ochronnej wraz z profilowaniem i stabilizacją pod drogę dojazdową DD21, ustawianie krawężników betonowych na rondzie Ł1 i drodze dojazdowej DD21, umacnianie poboczy warstwą  kruszywa przy drogach dojazdowych  DD26, DD27 i DD28, profilowanie dna rowu oraz pobocza na łącznicy Ł7, układanie geokompozytu wzdłuż trasy S2 (km 18+100/18+500), humusowanie nawierzchni z płyt ażurowych na placu manewrowym przy zbiorniku ZB23, humusowanie w trasie S2 (km 15+600/15+700, 17+300/17+590, 18+100/18+500), obsiewanie trawą w trasie S2 (km 18+100/18+500) i przy ul. Przełęczy, zasypka poboczy przy drogach DD25A/DD26, DD27 i DD28 i przy ekranie ziemnym (km 12+261/13+080, 15+560/15+890) oraz na łącznicy Ł5,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – montaż wyposażenia studni p.poż (km 12+125),obróbka wpustów kanalizacji deszczowej (km 13+780/14+134), montaż rur (wanna szczelna),  regulacja wpustów w ścieku i studni w pasie rozdziału (km 12+800, 13+000, 13+400, 14+000), prace przygotowawcze do budowy kanalizacji (km 13+600), próby szczelności (km 13+600, 16+000), montaż, zasypka i zagęszczenie rur na łącznicy Ł4, montaż piaskowników przy ul. Izbickiej, montaż wylotów do rowu przy ul. Arniki i Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – uzbrajanie i uruchomienie stacji STA2, ZK 2SN, przełączenie na zasilanie rezerwowe z linii abonenckiej (zasilanie pompowni P3), oświetlenie drogowe – montaż opraw oświetleniowych (km 11+800/13+000),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, załadunek humusu, koszenie trawy (km 14+600/15+100, 18+100/18+500), demobilizacja sprzętu i porządki po układaniu warstwy ścieralnej (km 11+478/13+000).

07 września – 13 września 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: śrutowanie nawierzchni betonowej w trasie S2 (km 11+483/13+000), układanie nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze DD27, wykonanie warstwy ścieralnej na drodze dojazdowej DD26a i na łącznicach  Ł0, Ł2, Ł4, Ł5, Ł7, Ł8 oraz Ł9, układanie nawierzchni z kruszywa na drodze DD27 i placu manewrowym przy zbiorniku ZB23, czyszczenie nawierzchni bitumicznej na łącznicach Ł1 i Ł2, układanie nawierzchni z płyt ażurowych w pasie technologicznym PT2 oraz na placu manewrowym przy zbiorniku ZB23, ustawianie krawężników betonowych i obrzeży na rondzie R1 oraz na zjazdach przy ul. Izbickiej, układanie ścieków korytkowych w trasie S2 i łącznicy Ł5, wykonanie opaski z płyt chodnikowych na rondzie Ł1, spoinowanie krawężników przy rondzie R1 na ul. Patriotów wsch., ekrany akustyczne – montaż belek podwalinowych na ekranach (km 12+954/13+050) oraz na łącznicy Ł6, montaż konstrukcji, słupów i zasypywanie dodatkowego ekranu ziemnego (km 15+560/15+890), montaż wypełnienia na ekranie w trasie S2 (km 13+078/13+252), zasypywanie ekranu ziemnego (km 14+080/14+136), bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 13+046/13+400, 13+782/14+218, 15+501/15+638, 15+725/15+629, 17+446/17+530, 18+697/18+905) i na ciągu pieszo rowerowym przy ul. Patriotów,
 • roboty ziemne: układanie ścieku trójkątnego w trasie S2 (km13+000/13+380), wykop pod bramownice przy ul. Patriotów str. wsch. i zach., wykonanie warstwy wzmacniająco ochronnej wraz z profilowaniem pod drogę dojazdową DD21, korytowanie i wykonywanie podłoża pod ciąg pieszo rowerowy przy DD25A, układanie podbudowy z kruszywa na placu manewrowym przy zbiorniku ZB22 oraz na ciągu pieszo rowerowym przy ul. Patriotów wsch., wykonywanie wjazdów przy DD20 oraz przy ul. Izbickiej, wykop na terenie zielonym i wykonywanie pobocza przy łącznicach Ł1, Ł0, profilowanie dna rowu oraz pobocza na łącznicach Ł7 i Ł8, układanie geokompozytu wzdłuż trasy S2 (km 17+000/17+500) oraz geomembrany na łącznicy Ł3, humusowanie nawierzchni z płyt ażurowych w pasie technologicznym PT 2, humusowanie w trasie S2 (km 16+400/16+500, 18+100/18+500), na łącznicy Ł3 oraz przy ul. Deptak i Przełęczy, obsiewanie trawą w trasie S2 (km 18+100/18+550) i na łącznicy Ł3, zasypka pobocza przy drodze DD28 i przy ekranach akustycznych w trasie S2 (km 17+750/18+220),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – przegląd wodociągu przy ul. Izbickiej, budowa kanalizacji deszczowej – dolewanie korka (km 12+125,  13+000, 13+400), obróbka wpustów kanalizacji deszczowej (km 12+300/13+000), regulacja wpustów w ścieku i studni w pasie rozdziału (km 12+800, 13+000, 13+400, 13+700, 14+000), prace przygotowawcze do budowy kanalizacji (km 13+600), próby szczelności (km 16+000, 16+400),  zasypka i zagęszczenie rur na łącznicy Ł4, uszczelnianie pompowni przy ul. Izbickiej i w km 18+400, montaż stożków na studniach drenarskich (km 11+400/18+950), roboty elektroenergetyczne – uzbrajanie stacji STA2, STA4, STA 6 oraz STA 3 i STA 5, zasilanie odbiorów energetycznych na obiekcie WG -06-0102, montaż tabliczek bezpiecznikowych (km 13+100/13+400, 17+900/18+600), montaż tabliczek z nr na złączach i stacjach linii na ul. Izbickiej, ul. Mozaikowej,
 • inne roboty: załadunek humusu, koszenie trawy w pasie rozdziału (km  14+600/15+000),  sprzątanie po grabieniu (km 12+500/13+000).

31 sierpnia – 06 września 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze DD27, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na drodze dojazdowej DD26 i na parkingu przy cmentarzu, układanie warstwy wiążącej na zawrotce przy rondzie Ł6, układanie warstwy podbudowy i warstwy wiążącej na ul. Patriotów, umacnianie rowu płytami ażurowymi (km 15+550/16+700) i wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych na placu manewrowym ZB22, ustawianie ścieku korytkowego w trasie S2 (km  13+000/13+380), na łącznicach Ł5 oraz Ł8, ekrany akustyczne – montaż konstrukcji i zasypywanie dodatkowego ekranu ziemnego (km 15+560/15+890), zasypywanie ekranu ziemnego (km 13+850/13+995), montaż podwalin i wypełnienia na ekranach łącznic Ł3 i Ł8, montaż słupów na ekranach i podwalin na ekranie na ul. Patriotów wsch. i zach., montaż bram na ekranie przy Patriotów wsch., bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 12+257/12+857, 14+207/14+577, 14+857/15+037) i na łącznicy Ł0,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na wjeździe drogi DD20, kopanie rowów przy łącznicy Ł3, drodze dojazdowej DD20 i przy ul. Izbickiej, układanie geokompozytu wzdłuż trasy S2 (km 17+000/17+550) oraz geomembrany (km 18+450/18+550) i przy ul. Deptak, humusowanie w trasie S2 (km 13+100/13+400, 15+900/16+100, 18+100/18+550), obsiewanie trawą pasów rozdziału (km 13+100/13+400, 15+700/16+100) i pasa pomiędzy ścieżką rowerową a rowem (km 12+300/12+900), zasypki poboczy w trasie S2 (km 18+200/18+950) i  łącznicach Ł3, Ł5,
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – przegląd wodociągu przy ul, Mozaikowej i Izbickiej, budowa kanalizacji deszczowej – prace przygotowawcze, montaż rur wraz z zasypką i zagęszczaniem (km 13+300, 13+390) oraz na łącznicy Ł4, regulacja wpustów w ścieku (km 13+000/13+400, 14+200, 18+600/18+950), montaż włazów w pasie rozdziału (km 13+600/14+200, 15+600/16+200), montaż wylotów do rowu (km 14+200), przeprowadzenie próby szczelności (km 16+400), obróbka wpustów kanalizacji deszczowej (km 17+050/18+450), montaż stożków na studniach drenarskich (km 11+400/18+950), montaż piaskowników (km 11+400, 17+320), roboty elektroenergetyczne – montaż szafki, złącza, wprowadzanie kabli, prace porządkowe (km16+800), uzbrajanie stacji STA 2 i STA 7 (km 16+630, 17+600/17+700), oświetlenie drogowe – transport słupów oświetleniowych na budowę (km 17+600/18+600), montaż kabli i słupów oświetleniowych na wannie szczelnej (km 13+400), kopanie trasy kablowej pod oświetlenie drogowe na łącznicach Ł1i Ł6, montaż słupów oświetleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w trasie S2 (km 18+000/18+600), montaż złącz przy ul. Patriotów,
 • inne roboty: załadunek humusu, koszenie trawy przy ul. Izbickiej.

24 sierpnia – 30 sierpnia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy zasadniczej na zjazdach dróg DD10, DD12,  podbudowy z kruszywa w pasach technologicznych PT1 i PT3, warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej drogi dojazdowej DD12 , ustawianie obrzeży betonowych na ścieżce rowerowej od obiektu MG 03-08 do przejazdu gospodarczego i na ul. Bruzdowej, wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodnik i ścieżkę rowerową oraz roboty brukarskie na drodze DD10 ( ustawianie krawężnika i obrzeży), bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału trasy S2, znaki drogowe – montaż oznakowania pionowego wzdłuż trasy S2,
 • budowa rurociągu tłocznego: budowa rurociągu grawitacyjnego, przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe, oświetlenie drogowe – prace porządkowe, system odladzania mostu – montaż szaf elektryczno-hydraulicznych, kabli elektrycznych i przewodów hydraulicznych na nitce północnej części nurtowej mostu,
 • inne prace: montaż ogrodzenia trasy S2.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: roboty bitumiczne na drodze dojazdowej DD20, na ścieżce rowerowej na rampach najazdowych na kładkę KL 05-12 od str. ul. Ogórkowej i drogi DD19a oraz na ścieżce rowerowej na ul. Wał Miedzeszyński, wykonanie podbudowy z kruszywa i nawierzchni z kostki brukowej w pasach dzielących obiektów WG 05-01 i WG 05-02, podbudowa z kruszywa na drogach dojazdowych DD18 i DD19, montaż ścieków korytkowych w trasie S2 (km 10+270/10+325) i na łącznicy Ł1, roboty bitumiczne i brukarskie na drodze dojazdowej DD19a (obrzeża na chodniku i krawężniki na zjazdach), roboty brukarskie na drogach dojazdowych DD19abcd (obrzeża, krawężniki, nawierzchnia z kostki i płyt), montaż ścieków trójkątnych na zjazdach na ul. Wał Miedzeszyński ustawianie krawężników kamiennych przy skrzyżowaniu drogi DD19a z ul. Rozchodnikową, bariery energochłonne – montaż barier w trasie S2, na połączeniach trasy głównej z obiektami WG 05-01 i WG 05-02 oraz na łącznicach Ł1 i Ł5, wiercenie otworów pod bariery energochłonne na przejazdach awaryjnych trasy S2,
 • roboty ziemne: wykop pod ogrodzenie zbiornika ZB16 i wykop rowu przy łącznicy Ł1, wykonanie nasypu przy drogach DD19 i DD19a, profilowanie wału przy zbiorniku ZB16, makroniwelacja terenów płaskich przy łącznicy Ł1,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – sprawdzenie podłączenia pompowni, prace porządkowe, oświetlenie uliczne – prace porządkowe, system odladzania mostu – montaż przepustów przez płytę mostu MG 04-03 ( nitka płn. Wawer),
 • inne prace: wykonanie ogrodzenia z siatki przy zbiornikach  ZB17 i ZB19.

24 sierpnia – 30 sierpnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi dojazdowej DD25a, na ul.  Patriotów i Tuberozy oraz pod place manewrowe przy zbiornikach ZB22 i ZB23, układanie nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze DD28, podbudowy nawierzchni drogowej na drogach dojazdowych DD25a, DD27 i na placu manewrowym przy DD22, układanie nawierzchni w pasach technologicznych (km 15+700, 16+950/17+600), wykonywanie nawierzchni i ustawianie krawężników na drodze DD26 oraz na ul. Izbickiej, ustawianie ścieku prefabrykowanego przy przepustach, roboty brukarskie w trasie S2 (km 13+00/14+000), ekrany akustyczne – wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 (km 13+850/13+995, 14+151/14+420, 15+560/15+896) i przy ul.  Patriotów, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 17+752/17+848) i w pasie rozdziału (km 17+740/17+866, 17+955/18+099),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic – likwidacja objazdu,
 • roboty ziemne: wykopy przy łącznicy Ł6 i Ł8 oraz przy ul. Izbickiej, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 15+550/15+650, 18+000/18+100, 18+100/18+600), na łącznicy Ł8, drodze DD26 oraz na ul. Przełęczy, układanie geokompozytu wraz z humusowaniem wzdłuż trasy S2 (km 17+000/17+700), humusowanie w trasie S2 (km 15+600/15+680, 16+000/17+600, 17+900/18+000, 18+100/18+300) i na łącznicach Ł1, Ł8, zasypki poboczy w trasie S2 (km 15+700/15+900, 17+750/18+220), przygotowanie i dowóz materiału do wbudowania,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji w trasie S2 (km 13+000/13+400, 13+800, 16+900/17+575, 17+320, 17+750/18+950) i na ul. Izbickiej, wykonanie próby szczelności (km 16+400, 18+200), wykonywanie drenażu (km 13+250, 13+280, 13+350,13+380) oraz na ul. Przełęczy, roboty elektroenergetyczne – montaż sieci zasilającej (km 13+800), montaż zasilania pompowni, oświetlenie drogowe – montaż oświetlenia w trasie S2 (km 13+000/13+300, 18+200/18+600).

17 sierpnia –23 sierpnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej i na drodze DD26, układanie nawierzchni w pasie technologicznym 2 i na ul. Patriotów zach., wykonanie nawierzchni z betonu cementowego na przejazdach awaryjnych trasy S2 (km 15+270/15+360, 17+870/17+960),  roboty brukarskie w trasie S2 (km 12+300/13+000, 13+780/14+100, 17+800/18+200), na parkingu przy drodze DD26, na placu manewrowym przy zbiorniku ZB22 i na łącznicach Ł0, Ł4, Ł5 Ł9, ekrany akustyczne – wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 (km 12+954/13+050, 13+850/13+995, 14+000/14+420, 14+646/14+876, 15+360/15+890, 17+751/18+221), na łącznicach Ł1, Ł2, Ł3, Ł8 i przy ul.  Patriotów, prace organizacyjne, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 17+100/17+455, 17+525/17+590, 17+811/18+000) i w pasie rozdziału (km 17+740/17+848),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic – likwidacja objazdu ul. Izbickiej,
 • roboty ziemne: umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 15+550/15+600, 18+500/18+900), na drogach DD23a; DD26; DD27 oraz na ul. Przełęczy i Tuberozy, układanie geokompozytu wraz z humusowaniem wzdłuż trasy S2 (km 17+000/17+550), humusowanie skarp, poboczy i pasa rozdziału w trasie S2 (km 13+800/14+050, 14+200/14+400, 15+600/15+680, 17+800/18+200, 18+500/18+950), na łącznicach Ł0, Ł1, Ł5, Ł7 i na ul. Patriotów wsch.,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji w trasie S2 (km 12+015, 12+700, 12+800, 12+900, 13+000, 18+300), na łącznicy Ł3 i na ul. Izbickiej, wykonanie próby szczelności przy ul. Patriotów wsch. i zach., przegląd kanalizacji na ul. Zabawnej, wykonywanie drenażu (km 13+050, 13+070, 13+120, 13+150, 13+210, 13+290, 15+650) oraz na łącznicy Ł0, oświetlenie drogowe – montaż słupów oświetleniowych w trasie S2 (km 13+000/13+300, 17+800/18+600), na łącznicy Ł3 oraz na ul. Patriotów wsch. I zach..

10 sierpnia –15 sierpnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie do układania i ułożenie nawierzchni cementowo betonowej  na pasie włączenia (km 17+775/18+180), rozkładanie warstwy kruszywa na poboczach dróg DD20, DD22 i przy ul. Deptak oraz w pasie technologicznym, wykonanie chodnika z kostki brukowej na rondzie Ł6/na ul. Patriotów zach. i w ciągu pieszo-rowerowym na odcinku ul. Tawułkowa – Mozaikowa, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych (km 16+950/17+600), roboty brukarskie (ustawianie korytek trójkątnych przy krawędzi jezdni i w pasie rozdziału) w trasie S2 (km 12+300/13+050, 13+800/14+100, 18+900/18+950), umacnianie rowów płytami ażurowymi (km 15+640/15+700, 15+400/15+500), ekrany akustyczne – montaż konstrukcji ekranu ziemnego w trasie S2 (km 13+965/14+040) i wypełnienia ekranów (km 15+990/16+100), montaż podwalin pod ekrany w trasie S2 (km 13+085/13+380), na łącznicy Ł2, ul. Patriotów wsch., wykuwanie głowic i montaż słupów  na łącznicy Ł3 i na ul. Patriotów, transport słupów na budowę (km 17+600/18+600), bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 14+138/14+430, 14+691/14+791, 14+802/14+986, 16+955/17+231), oznakowanie pionowe – ustawianie .oznakowania pionowego ul. Patriotów wsch.,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni asfaltowej, podbudowy oraz chodnika betonowego starej ul Izbickiej,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej, wykop z wywozem materiału na rondzie Ł8, profilowanie podłoża pod stabilizację i wykonanie stabilizacji przy zbiorniku ZB22 i zatokę parkingową przy drodze DD26 oraz na rondzie R1 na ul. Patriotów, układanie geokompozytu wzdłuż trasy S2 (km 17+000/17+550), humusowanie skarp, poboczy i pasa rozdziału w trasie S2 (km 14+800/14+900, 17+000/17+550, 17+750/18+500, 18+500/18+900), humusowanie pobocza na łącznicy Ł7 obsianie trawą poboczy i pasa rozdziału w trasie S2 (km 14+411/14+525, 18+500/18+900),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wysokościowa wpustów w ścieku (km 13+900, 14+000, 14+100, 18+200, 18+600, 18+800), montaż kratek na wylotach do rowu (km 13+050), montaż włazów w pasie rozdziału (km 17+700, 17+900), obróbka wpustów kanalizacji deszczowej (km 12+300/13+000), montaż wylotów na ul. Izbickiej, przegląd kanalizacji na ul. Mozaikowej i Zabawnej, wykonywanie drenażu (km 13+020, 13+070, 14+125, 18+800, 18+930) oraz na łącznicach Ł3, Ł5, przygotowanie do odwodnienia i odwodnienie zbiornika ZB23, zasypki i zagęszczanie, oświetlenie drogowe – montaż słupów oświetleniowych w trasie S2 (km 17+600/18+600), kopanie trasy kablowej przy rondzie, montaż fundamentów na ul. Patriotów, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw, przygotowanie pod montaż złącza, demontaż przewieszek, montaż tabliczek bezpiecznikowych, montaż przewodów w szafce przy ul. Izbickiej.

03 sierpnia –09 sierpnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w trasie S2 (km 12+970/13+380), układanie nawierzchni na odcinku Tawułkowa – Mozaikowa, ul. Mozaikowej, łącznicy Ł6, na ul. Patriotów wsch., na styku drogi DD23 i ul. Deptak, układanie nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej ul. Patriotów wsch., roboty brukarskie w trasie S2 (km 12+300/13+000, 15+700/16+500, 18+700/18+950, układanie chodnika na ul. Drozdowej do łącznicy Ł8 i ustawianie krawężników na ul. Patriotów zach., montaż schodów (km 14+300/14+800 str. prawa), ekrany akustyczne – wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne w trasie S2 (km 13+850/13+995), wykonywanie ekranów akustycznych na łącznicach Ł2, Ł3, Ł4 i Ł5 oraz na ul. Patriotów zach., montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 11+950/13+300, 14+420/14+620, 15+618/15+770), na łącznicy Ł3 oraz na ul. Patriotów wsch.,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy zbiorniku ZB22, uzupełnianie poboczy – nasypy na łącznicy Ł7, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 12+300/13+000, 14+100/14+800), przy drodze dojazdowej DD25 i na ul. Przełęczy, prace organizacyjne (km12+930/13+380), układanie geokompozytu i humusowanie wzdłuż trasy S2 (km 17+000/17+550), humusowanie (km 11+900/12+800, 14+100/14+400, 14+800/14+900, 14+600/15+700) oraz na ul. Przełęczy,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – wykonanie kanalizacji deszczowej (km 12+000, 12+015, 14+200, 14+700, 14+900, 14+985, 15+700/15+900, 16+000/16+200, 17+500, 17+600, 18+125), na odcinku ul. Mozaikowa – Tawułkowa, na rondzie Ł6, drodze dojazdowej DD25 oraz na skrzyżowaniu ul. Patriotów z ul. Lokalną, wykonanie próby szczelności kanalizacji deszczowej w trasie S2 i przeglądu kanalizacji na ul. Mozaikowej i Zabawnej,, wykonywanie drenażu  (km 13+800, 13+825, 13+830, 13+860, 13+940, 14+000, 14+125, 18+775, 18+800) oraz na łącznicy Ł5, oświetlenie drogowe – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+500/13+750, 17+300/17+600, 17+700/18+600) oraz na ul. Patriotów wsch. i Mozaikowej.

20 lipca –26 lipca 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z betonu cementowego na łącznicach Ł0, Ł4 Ł5 i Ł7, układanie nawierzchni z betonu cementowego (km 18+260/18+585, 18+690/18+895), warstwy wiążącej na łącznicach Ł3, Ł4 i Ł5 oraz warstwy ścieralnej na Łącznicach Ł0, Ł3 I na ul. Patriotów wsch., układanie chodnika na ul. Patriotów wsch. i Tawułkowej, roboty brukarskie w trasie S2 (km 13+900/14+050), drogowe prace towarzyszące (km 18+235, 18+395), roboty wykończeniowe i porządkowe na ul. Patriotów wsch., ekrany akustyczne – montaż słupów obiektowych na ekranie (16+585/16-950, WG06-0102, 17+581/17+751, WG06-03), wykonywanie podbudowy pod ekran ziemny w trasie S2 (km 15+560- 15+896) i na łącznicy Ł5, montaż słupów dla ekranu akustycznego panelowego na łącznicy Ł1, montaż kotew na głowicach ekranów łącznic  Ł3, Ł8, montaż konstrukcji ekranu ziemnego (km 14+504/14+628), zasypywanie ekranów ziemnych (km 14+504/14+628),
 • roboty ziemne: kopanie rowów przy łącznicach Ł0, Ł3, Ł7 oraz drogach dojazdowych DD20 i DD26A, umocnienie rowu odwadniającego płytami ażurowymi w trasie S2 (km 17+200/17+500), skarpowanie w pasie technologicznym, humusowanie pasów rozdział wzdłuż trasy S2 (km 16+400/16+300, 17+000/17+400), układanie geokompozytu w trasie S2 (km 17+000/17+500), obsiewanie pasa rozdziału (km 17+000/17+200), zasypka pasa rozdziału w trasie S2 (km 13+000/13+380, 13+850/14+000), zasypka pobocza przy ekranach akustycznych (km 14+375/14+550),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – montaż kręgów studni (km 12+020), prace przygotowawcze do wykonania kanalizacji deszczowej (km 13+600), zasypka rur wraz z zagęszczeniem (km 15+640, 15+660, 13+850, 15+600, 15+610, 17+770/17+800, 18+500, 18+550, 18+580) i na rondzie Ł1, montaż wylotów, wylotów i wpustów (km15+700) oraz na łącznicy Ł0, montaż włazów w pasie rozdziału, zasypka, zagęszczanie i prace porządkowe (km 17+550), regulacja wysokościowa wpustów (km 14+400/14+800, 14+700, 14+800, 14+800/14+900) oraz na ul. Patriotów wsch., Zabawnej i Izbickiej, montaż piaskownika (km 17+300), wykonanie próby szczelności kanalizacji deszczowej w trasie S2, poprawki na drenażu (km 15+400/18+500), kopanie i odwodnienie wykopu przy przepompowni, demontaż szalunków, zasypka i zagęszczanie, próby szczelności kanalizacji deszczowej  (przepompownia P17 i łącznica Ł3), roboty elektroenergetyczne – montaż tabliczek bezpiecznikowych (km 18+600/19+000), wciąganie kabli, stawianie słupów oświetleniowych na ul. Patriotów wsch., oświetlenie drogowe – kopanie trasy kablowej, montaż fundamentów, układanie kabli w trasie (km 13+900/14+100, 18+200/18+600).

13 lipca –19 lipca 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na łącznicach Ł0, Ł7, podbudowy z betonu cementowego w trasie S2 (km 13+000/13+380), układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+030/13+060,) i na ul. Patriotów wsch., układanie nawierzchni z betonu cementowego (km 14+360/14+690, 13+780/14+070), układanie warstwy poślizgowej w trasie S2 (km 13+780/14+050), oraz ścieralnej w trasie S2 (km 16+555/16+985) i na obiektach WG 06-0102, WG 06-03, roboty brukarskie w trasie S2 (km 17+200/17+500), na łącznicach Ł0 – Ł7, na ul. Patriotów wsch. i zach., układanie nawierzchni na placu manewrowym przy zbiorniku ZB23B, ekrany akustyczne – montaż słupów w trasie S2 ( km 16+585/16-950, 18+600/18+950), wykonanie podbudowy pod ekran ziemny na łącznicy Ł5,
 • roboty ziemne: kopanie rowów wzdłuż trasy głównej (km 16+500/16+550, 17+300/17+400) oraz na łącznicy Ł0, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 16+980/17+550 str. prawa), naprawa skarp przy ul. Przełęczy, humusowanie pasów rozdział, skarp i poboczy wzdłuż trasy S2 (km 17+100/17+580), układanie geomembrany w trasie S2 (km 17+300/17+570) i geowłókniny na ul. Izbickiej, roboty wykończeniowe i porządkowe przy ul. Tawułkowej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – montaż wyposażenia w studni Kd14.2, zasypka i zagęszczanie (zbiornik ZB24), wykop, wiercenie otworu w przepompowni, łączenie przepompowni ze zbiornikiem, montaż piaskowników (przepompownia P17), montaż piaskowników (km 11+500, 12+000), czyszczenie przepompowni P20 (km 18+560), betonowanie korka do rzędnej (P17 i P15), montaż rur, zasypka i zagęszczanie (km 13+490, 17+789, 18+035, 18+070, 18+145/18+175, 18+180, 18+295/18+335), montaż wylotów na odcinku oraz przy ul. Izbicka/Cygańska, wykonanie drenażu (km 15+600/15+700, 17+740/18+600), regulacja wpustów i studni (na całym odcinku) oraz na ul. Patriotów i Mozaikowej, roboty elektroenergetyczne – zasilanie obwodów energetycznych przy rondzie Ł1,  montaż stacji trafo STA-7, oświetlenie drogowe – montaż słupów latarni w trasie S2 (km 17+300/18+950), montaż oświetlenia ZDM na ul. Patriotów wsch.

06 lipca –12 lipca 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 13+030/13+090), na łącznicach Ł0, Ł7 oraz na zjazdach dróg dojazdowych DD20, DD21, DD23, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+030/13+060, 13+840/13+910, na łącznicach Ł3, Ł8 i na ul. Patriotów wsch., układanie nawierzchni z  betonu cementowego i nawierzchni bitumicznej w trasie S2 (km 14+225/14+690, 15+600/15+700), układanie nawierzchni bitumicznej w trasie S2 (km 12+445/13+030, 14+360/14+690), wykonywanie nawierzchni i ustawianie krawężników na ul. Patriotów wsch., układanie nawierzchni na placu manewrowym przy zbiornikach ZB23 i ZB23B, ekrany akustyczne – wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 (km 17+581/17+751) i na ul. Patriotów, oznakowanie poziome – na ul. Izbickiej i ul. Tawułkowej,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę dojazdową DD23, kopanie rowów wzdłuż trasy głównej (km 16+500/16+550, 16+950/17+400) oraz na łącznicy Ł0, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 17+200/17+400 str. lewa, 16+900/17+550 str. prawa) i na łącznicy Ł0, humusowanie pasów rozdział, skarp i poboczy wzdłuż trasy S2 (km 17+100/17+550) oraz na ul. Izbickiej wraz z umocnieniem geowłókniną, prace organizacyjne (km  13+600/14+690),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km  12+000/13+000, 17+000/18+500), przy zbiorniku ZB24, na ul. Patriotów, Izbickiej i Mozaikowej oraz na łącznicach Ł3 i Ł4, wykonanie drenażu (km 16+975, 17+030, 17+080, 17+150, 17+200, 17+300, 17+385, 17+400, 17+425, 17+500, 17+810/17+840, 18+100/18+130), na łącznicy Ł0, prace odwodnieniowe w trasie S2 (km 16+980/17+200) oraz na łącznicach Ł0 i Ł7, montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 17+700/18+600) oraz na ul. Patriotów wsch. i Truskolaskiej.

29 czerwca –05 lipca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie nawierzchni z betonu cementowego i nawierzchni bitumicznej w trasie S2 (km 15+600/15+700), układanie podbudowy nawierzchni drogowej na łącznicach Ł0, Ł3, Ł4, Ł5, wykonywanie nawierzchni na ul. Patriotów wsch., układanie podbudowy nawierzchni drogowej oraz nawierzchni i ustawianie krawężników na placu manewrowym drogi dojazdowej DD27, ustawianie krawężników na ul. Patriotów wsch., ekrany akustyczne – wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 (km 14+595/15+100) i na łącznicach Ł0, Ł3, Ł8 i na ul. Patriotów, montaż barier energochłonnych (km 14+133/14+345, 15+780/16+572),
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka elementów dróg i ulic na ul. Mozaikowej i łącznicy Ł7,
 • roboty ziemne: kopanie rowów wzdłuż trasy głównej (km 13+030/13+090, 16+850/17+150) oraz na łącznicach Ł0, Ł3, Ł7, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km  15+600/15+700, 17+200/17+300) na łącznicy Ł0 oraz na ul. Przełęczy i Izbickiej, humusowanie pasów rozdział, skarp i poboczy wzdłuż trasy S2 (km 14+150/14+300, 14+630/14+720, 15+240/15+300, 15+750/15+900, 16+400/16+550, 17+100/17+550) oraz na ul. Izbickiej wraz z umocnieniem geowłókniną i obsianiem, zasypki poboczy w trasie S2 (km 12+400/13+000) i na drogach dojazdowych DD25 i DD27, naprawa skarp i rowów (km 17+700/18+950),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km  12+030, 13+490, 13+530, 17+000 do WG 06-03, 17+800,  18+560), na odcinku ul. Tawułkowa - ul. Mozaikowa, na ul. Patriotów, Izbickiej i Mozaikowej oraz przy zbiorniku ZB25A, wykonanie drenażu (km 16+435/16+494, 16+524/16+571 17+120, 17+230),na łącznicy Ł5 i przy ul Izbickiej, prace odwodnieniowe w trasie S2 (km 16+985/17+570), montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+000/13+200, 17+700/18+200), montaż zasilania systemu zapobiegania gołoledzi (km 17+700).

22 czerwca – 28 czerwca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 13+850/13+900), na łącznicach Ł5, Ł8 na odcinkach po objeździe Drozdowa – Arniki i Żwanowiecka, na drodze dojazdowej DD27 oraz na ul. Patriotów wsch., układanie podbudowy nawierzchni drogowej (km13+850/13+900), na łącznicach Ł0, Ł3, Ł4, Ł5 oraz na placu manewrowym przy zbiorniku ZB2, wykonywanie nawierzchni na parkingu drogi DD26 i placu manewrowym przy zbiornikach ZB24 i ZB25, wykonywanie nawierzchni betonowej w trasie S2 (km 16+985/17+570), ustawianie krawężników przy zbiorniku ZB23B, ekrany akustyczne – wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 (km 13+806/13+897, 14+411/14+535, 14+830/14+866, 15+896/16+097) i na łącznicach Ł0, Ł3, Ł8, montaż barier energochłonnych (km 14+200/14+400, 15+319/16+111),
 • roboty ziemne: kopanie rowów wzdłuż trasy głównej (km 16+950/17+150, 17+300/17+400), wykopy przy ul. Patriotów str. wsch., wykonywanie nasypów – naprawa skarp i rowów (km 17+300/17+400, 17+500/17+600), umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków na łącznicy Ł0, na drogach dojazdowych DD20, DD20b, DD21a oraz na ul. Izbickiej, humusowanie poboczy wzdłuż trasy S2 (km 14+100/15+500, 15+600/16+550 oraz po str. lewej 17+750/17+820), na ul. Przełęczy i Izbickiej, humusowanie pasa rozdziału (km 12+500/13+000, 15+600/16+550), zasypki poboczy na drogach dojazdowych DD25 i DD27,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km  13+530, 17+760, 17+800, 18+560, 18+900), na łącznicy Ł3, na odcinkach  ul. Zabawna - ul. Izbicka i Zabawna - ul. Mozaikowa, na ul. Patriotów wsch., Izbickiej i Zabawnej, przy zbiornikach ZB24, ZB23, ZB23b, ZB24, ZB31, wykonanie drenażu (km 15+720/15+745, 15+975/15+985, 16+270/16+280, 16+425/16+435, 16+494/16+524), prace odwodnieniowe w trasie S2 (km 12+300, 17+800, 18+250, 18+700, 18+950) oraz na łącznicach Ł, Ł8, Ł4, , montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+500/14+900), na łącznicach Ł3, Ł4 i Ł8 .

15 czerwca – 21 czerwca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie koryta drogowego i układanie podbudowy nawierzchni drogowej na ul. Patriotów wsch., wykonywanie podbudowy z kruszywa na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa, na zjazdach dróg DD21, DD25, DD27, na placu manewrowym przy DD27 i na parkingu przy DD26, układanie podbudowy nawierzchni drogowej na poszerzeniach trasy S2 (km 13+960 . 14+685), wykonywanie warstwy poślizgowej (km 16+985/17+560), wykonywanie nawierzchni betonowej w trasie S2 (km 15+645/15+700, 17+775/18+585), na poszerzeniach (km 13+960/14+685 j. prawa, 14+225/14+610 j. lewa), wykonywanie nawierzchni ścieżki rowerowej przy ul. Izbickiej oraz na parkingu drogi dojazdowej DD26, układanie warstwy wiążącej na drodze dojazdowej DD25 i ścieralnej na wjazdach na drodze DD26, na rondzie Ł8, na ścieżce rowerowej i na ul. Patriotów po str. wsch. oraz na ul. Izbickiej, układanie nawierzchni z płyt ażurowych przy zbiornikach ZB 24, ZB25 i na placu manewrowym drogi DD27, wykonywanie robót brukarskich na placu manewrowym drogi DD27, na parkingu drogi DD26 oraz przy ul. Tawułkowej, ekrany – montaż podwalin pod ekrany akustyczne (km 13+115/13+200), wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 (km 12+871/12+980, 13+115/13+200), montaż konstrukcji stalowej ekranów akustycznych ziemnych (km 13+961/14+100, 14+420/14+480), montaż konstrukcji stalowej ekranów ziemnych barier energochłonnych w trasie S2 (km 13+950/13+961, 14+450/14+484), montaż barier energochłonnych (km 14+100/14+572, 14+999/15+269, 15+361/15+577) oraz na ul. Izbickiej,
 • roboty ziemne: kopanie rowów wzdłuż trasy głównej (km 13+850/13+880, 15+640/15+700), wykopy przy ul. Patriotów str. Wsch., wykopy waz z profilowaniem podłoża pod stabilizację przy łącznicach Ł3/Ł4, profilowanie i uzupełnianie poboczy przy drogach dojazdowych DD20 i DD25b, profilowanie wraz z zagęszczaniem poboczy na drodze DD21A, skarpowanie nasypu przy łącznicach Ł3/Ł5, humusowanie poboczy wzdłuż trasy S2 (km 14+876/15+560), na drodze dojazdowej DD25b i na ul. Przełęczy oraz pasa rozdziału w trasie S2 (km 14+100/15+600), obsiew mieszanką traw pasa rozdziału w trasie S2 (km 11+483/13+000), układanie geomembrany w rowie (km 15+500/15+600), umacnianie skarp biowłókniną wraz z humusowaniem przy ul. Izbickiej, zasypka poboczy wzdłuż trasy głównej S2 (km 14+150/14+420), profilowanie i zagęszczanie poboczy przy  ul. Przełęczy,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km  13+450, 13+870, 14+740, 17 + 300, 17+760), na łącznicach Ł3, Ł4 i Ł5, węźle Patriotów, przy zbiornikach ZB24, ZB31 oraz na ul. Izbickiej, wykonanie drenażu (km 15+700/15+730, 15+750/15+800, 16+015/16+035, 16+145/16+180, 16+225/16+280 oraz od ul. Izbickiej do WG 06-0102), budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na odc. zbiornik ZB24 – ul. Arniki,  roboty wodno-kanalizacyjne – budowa wodociągu na węźle Patriotów, na ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – zasilanie odbiorów energetycznych (stacja STA3, STA5, STA6), montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+500/13+400), na łącznicach Ł3, Ł7 oraz oświetlenia dla ZDM na ul. Patriotów, Izbickiej, Mozaikowej i Truskolaskiej .

08 czerwca – 14 czerwca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km  15+640/15+680), na placu manewrowym przy zbiorniku ZB24, drobne prace przygotowawcze do wykonania nawierzchni betonowej (km 18+800/18+900), układanie nawierzchni z betonu cementowego w trasie S2 (km 17+800/18+700, 18+690/18+950), układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 15+600/15+700), na ścieżce rowerowej ul. Patriotów wsch., drodze dojazdowej DD23, placu manewrowym przy zbiorniku ZB24 i przy ul. Izbickiej oraz układanie nawierzchni na placu manewrowym przy zbiorniku ZB24, na ul. Patriotów wsch. i Izbickiej płn., ustawianie krawężników na parkingu drogi dojazdowej DD26, ekrany: wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne w trasie S2 (km 15+700/15+896) i na łącznicach Ł2 Ł6, montaż ekranów akustycznych w trasie S2 (km 12+871/12+980, 13+806/13+887) oraz pali ekranów akustycznych na łącznicy Ł2, montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 16+103/16+531 str. prawa, 15+000/15+900, 16+113/16+529, str. lewa), prace organizacyjne (km 18+800/18+900),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic przy ul. Patriotów po str. wsch.,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej po wsch. str. ul. Patriotów, kopanie rowów wzdłuż trasy głównej (km 15+640/15+700) i przy ul. Izbickiej, profilowanie poboczy na drodze dojazdowej DD20 i przy ul. Przełęczy, humusowanie wzdłuż trasy S2 (km 14+876/15+560, 15+800/16+580) oraz pasa rozdziału w trasie S2 (km 14+100/15+600) na rondzie Ł8 i na ul. Izbickiej, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków na drogach dojazdowych DD25, DD26, prace organizacyjne (km 12+400/12+720),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km  13+420),  na węźle Patriotów, przy zbiornikach ZB23, ZB24, na rondach Ł3, Ł8 oraz na ul. Izbickiej, wykonanie drenażu (km 15+810/15+830, 15+900, 15+810, 15+960/16+980, roboty wodno-kanalizacyjne – pobór próbki wody do badań bakteriologicznych, płukanie na węźle Patriotów wsch., roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego na łącznicy Ł3 oraz na drodze dojazdowej DD23 i na ul. Deptak, montaż zasilania pompowni(km 16+600).

01 czerwca – 07 czerwca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km  15+640/15+680), na placu manewrowym przy zbiorniku ZB24, układanie nawierzchni z betonu cementowego w trasie S2 (km 12+400/12+950), układanie podbudowy nawierzchni drogowej na łącznicy Ł3, drodze dojazdowej DD27, na rondzie łącznicy Ł3 i przy ul. Izbickiej oraz układanie nawierzchni w trasie S2 (km 12+300/13+000), na odcinku Tawułkowa – Mozaikowa i na ul. Patriotów, wykonanie nawierzchni bitumicznej na łącznicach Ł3, Ł8, na rondzie Ł3 i Ł8 oraz na ul. Izbickiej, ustawianie krawężników w trasie S2 (km 14+100/15+600), na drodze i parkingu drogi dojazdowej DD26, ekrany: wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne w trasie S2 (km 15+800/15+896), montaż ekranów akustycznych w trasie S2 (km 13+078/13+200 i 13+798/13+871 j. lewa oraz 12+800/12+890 i 13+800/13+897 j. prawej) oraz pali ekranów akustycznych w trasie S2 (km 13+880/13+897na j. lewej i km 15+800/15+897 na j. prawej) oraz na łącznicach Ł3 i Ł6, montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 12+360/12+798, 14+599/15+501 – pas rozdziału, 14+572/15+500 j. lewa), montaż ekranów przeciwolśnieniowych (km 16+535/17+581),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic przy  ul. Patriotów,
 • roboty ziemne: wykopy (km 15+640/15+660), wykonywanie nasypów – zasypki poboczy w  trasie S2 (km 16+555/18+708), na drogach dojazdowych DD20 i DD25, profilowanie poboczy na drodze dojazdowej DD25 i przy ul. Przełęczy, humusowanie pasa rozdziału w trasie S2 (km 14+100/15+600) na rondzie Ł8 i na ul. Izbickiej, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków na drodze dojazdowej DD26, prace organizacyjne (km 12+400/12+720),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej na węźle Patriotów, na odcinkach ul. Mozaikowa - ul. Tawułkowa i ul. Zabawna - ul. Izbicka, przy zbiornikach ZB23; ZB31, na rondzie Ł3 oraz na ul. Izbickiej, wykonanie drenażu (km 15+441/15+511, 15+995/16+065, 16+100/16+155), roboty odwodnieniowe pasie rozdziału (km 14+100, 15+600) i na łącznicy Ł0, roboty wodno-kanalizacyjne – wykonywanie kanalizacji sanitarnej na węźle Patriotów, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+600/13+800, 18+600), na łącznicy Ł8 oraz ul. Izbickiej i Mozaikowej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 15+600).

25 maja – 31 maja 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: budowa drogi technologicznej - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze dojazdowej DD27, układanie podbudowy nawierzchni drogowej na rondzie łącznicy Ł3 i układanie nawierzchni na rondzie łącznicy Ł3 oraz na ul. Patriotów wsch. i Izbickiej, wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach dojazdowych DD25, DD25b, DD26 oraz na objeździe ul. Izbickiej, ustawianie krawężników na rondzie łącznicy Ł3, ekrany: wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne w trasie S2 (km 15+700/15+896) i na łącznicy Ł0, wykonywanie ekranów akustycznych jezdni lewej trasy S2 (km 12+726/12+798, 12+871/12+954, 13+078/13+200, 13+226/13+320, 13+700/13+798, 13+798/13+871, 14+220/14+420, 15+896/16+097) i na jezdni prawej (km 12+580/12+650), montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 11+897/12+247 j. lewa, 11+480/11+704 j. prawa),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic w trasie S2 (km 15+640/15+660) oraz przy  ul. Izbickiej,
 • roboty ziemne: wykopy przy łącznicy Ł8 i przy ul. Izbickiej, wykonywanie nasypów przy trasie S2 (km  15+896/16+109), na drodze dojazdowej DD26, pod tereny zielone łącznicy Ł8 i na rondzie przy łącznicy, humusowanie w trasie S2 (km 12+300/13+000, 14+583/15+600) i pasa rozdziału w trasie S2 (km 14+100/15+600), umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 16+990/17+500), montaż schodów po stronie lewej (km 17+830, 18+030),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+468/12+900 11+970, 13+490), na odcinkach ul. Mozaikowa - ul. Tawułkowa i ul. Zabawna - ul. Izbicka, przy zbiornikach ZB22; ZB23, na rondzie Ł3 oraz na ul. Izbickiej wykonanie drenażu (km 14+127/14+895, 14+895/14+970, 15+070/15+220), roboty odwodnieniowe na łącznicach Ł8 i Ł9 oraz przy ul. Izbickiej, roboty wodno-kanalizacyjne – wykonywanie kanalizacji sanitarnej na węźle Patriotów, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+100), oraz ul. Izbickiej i Patriotów wsch., montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 13+000, 13+400/13+800, 13+700).

18 maja – 24 maja 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze dojazdowej DD28, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi pod pas technologiczny i pod parking przy drodze dojazdowej, układanie podbudowy nawierzchni drogowej (km 12+400/13+000, wykonywanie nawierzchni na ul. Patriotów, na rondzie ł3 i na ul. Izbickiej, układanie chodnika z kostki brukowej na ul. Patriotów wsch., ustawianie krawężników i obrzeży na ul. Izbicka str. Płn., ekrany: wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne w trasie S2 (km 12+860/13+036), wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 (km 12+069/12+600, 13+078/13+150, 15+896/16+097, 17+541/17+791), ekranów przeciwolśnieniowych na dojazdach do obiektu WG 06-03, montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 11+411/12+274),
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Izbickiej, wykopy w pasie technologicznym, na terenach zielonych przy DD25, placu manewrowym oraz parkingu przy DD26 i przy ul. Izbickiej, humusowanie w trasie S2 i pasa rozdziału w trasie S2 (km 12+000/12+170 j. lewa, 11+483/13+000), umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 16+990/17+550) oraz na ul. Tawułkowej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+485/13+490), przy zbiornikach ZB22; ZB23, ZB24, ZB25, na rondach Ł3, Ł8 oraz na ul. Izbickiej i Cygańskiej, wykonanie drenażu (km 11+650, 11+680, 12+127/12+158, 12+187/12+247, 12+375/12+445, 14+500/14+580, 14+600/14+640, 15+220/15+270, 15+535/15+580, 15+600), roboty odwodnieniowe w trasie S2 (km 11+500/12+300), roboty wodociągowe – budowa wodociągu przy ul. Patriotów – prace porządkowe,  roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+100/13+500), oraz ul. Izbickiej i Truskolaskiej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 13+000, 13+100/13+300), budowa przyłącza energetycznego (km 18+600).

11 maja – 17 maja 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na drogach dojazdowych DD27 i DD28, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi przy ul. Izbickiej, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 12+400/13+000), układanie nawierzchni drogowej po wsch. stronie ul. Patriotów, na odcinku ul. Patriotów str. wsch. - rondo Ł3 i na rondzie Ł3, wykonywanie opaski z płytek chodnikowych na ul. "ul. Patriotów oraz na rondzie przy ul. Izbickiej, ustawianie krawężników przy ul Patriotów, układanie nawierzchni z płyt ażurowych przy zbiorniku ZB42, ekrany: wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne w trasie S2 (km 12+250/12+350, 13+930/14+136) i na łącznicy Ł0, wykonywanie ekranów akustycznych na j. lewej trasy S2 (km 12+069/12+430, 17+800/18+221), montaż schodów w km 17+830,
 • roboty ziemne: wykopy wzdłuż trasy S2 (km 17+100/17+400), na parkingu przy DD26, placu manewrowym przy DD27 oraz przy łącznicy Ł8 i ul. Izbickiej, wykonywanie nasypów na drodze dojazdowej DD25 i przy ul. Izbickiej, humusowanie pasa rozdziału w trasie S2 (km 11+483/13+000, 16+075/16+145), wypełnienie humusem nawierzchni z ażurów w pasie technologicznym (km  15+700/16+000), umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 11+483/11+952, 16+990/17+550), prace organizacyjne (km 12+400/13+100, 14+300/14+700),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+560, 11+970, 12+010, 12+620/12+770, 13+430, 16+500, 17+300, 17+320), przy zbiornikach ZB22; ZB23C, ZB24, ZB25, na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa, na rondach Ł3, Ł8 oraz na ul. Izbickiej i Arniki, wykonanie drenażu (km 11+485/11+620, 11+960/11+745, 12+247/12+364, 12+900), roboty wodociągowe – budowa wodociągu przy ul. Patriotów,  roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 oraz ul. Izbickiej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 13+000, 13+100/13+500, 17+200/17+600).

04 maja – 10 maja 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze DD28, prace przygotowawcze do wykonywania podbudowy i układanie podbudowy w trasie S2 (km 14+600/14+800),układanie nawierzchni drogowej przy zbiornikach ZB42 i ZB43, układanie nawierzchni bitumicznej na drogach dojazdowych DD20, DD20b,  DD21, DD21a i DD26, ustawianie krawężników przy ul. Patriotów, ekrany : wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne wzdłuż j. lewej trasy S2 (km 13+930/14+136), wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 j. lewa (km 12+300/12+550, 17+800/17+900),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic przy ul. Izbickiej i na drodze dojazdowej DD26,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Izbickiej, wykopy wzdłuż trasy S2 (km 16+990/17+100, 17+300/17+560) oraz przy ul. Izbickiej, wykonywanie nasypów (km  17+000/17+300), drogach dojazdowych DD27 i DD27a, przy zbiorniku ZB23B oraz przy ul. Izbickiej, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 12+355/13+050),  wykonywanie warstwy wzmacniająco-ochronnej przy ul. Izbickiej,  
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+400, 11+970, 12+010, 13+430, 17+300), przy zbiornikach ZB22; ZB23C, ZB24, ZB39, na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa, Mozaikowa – Patriotów  oraz na ul. Izbickiej i Arniki, prace porządkowe po budowie kanalizacji deszczowej w km 18+100 oraz na ul. Izbickiej, wykonanie drenażu (km 11+960, 12+100/12+000, 12+700, 12+750, 12+880), prace odwodnieniowe w trasie S2 (km 11+500/13+050), roboty wodociągowe – budowa wodociągu przy ul. Patriotów,  roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 18+600) oraz ul. Izbickiej, Mozaikowej i na Tawułkowej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km  13+500/13+800, 17+300/17+700), budowa przyłącza energetycznego w trasie S2 (km 18+950), montaż zasilania pompowni.

27 kwietnia – 03 maja 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+880/14+040, 13+780/13+840), na drodze dojazdowej DD27 i na ul. Izbickiej, układanie nawierzchni bitumicznej ul. Deptak i Przełączy oraz warstwy wiążącej na ul. Przełęczy i Izbickiej, pielęgnacja podbudowy, drobne prace porządkowe w trasie S2 (km 13+780/13+840), uzupełniające prace brukarskie w trasie S2 (km 12+300/13+050), roboty brukarskie na rondzie przy ul. Izbickiej, na ul. Przełęczy, rowie na odc. od ul. Tawułkowej do Mozaikowej oraz na skrzyżowaniu DD20,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic – wykonywanie objazdu (km 13+300),
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej z wywozem na zjazdach drogi DD27, wykopy na placu manewrowym przy zbiorniku ZB42, kopanie rowów wzdłuż trasy S2 (km 18+760/18+780) oraz przy drogach dojazdowych DD26, DD27 i DD28,  skarpowanie wykopu przy drodze DD28, zasypka pasa rozdziału w trasie S2 (km 17+000/17+300) i przy drodze dojazdowej DD28, zasypka poboczy oraz pasów rozdziału wraz z zagęszczaniem w trasie S2 (km 17+300/18+580), przygotowanie podłoża pod ekrany (km 13+750/13+870),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+400, 12+010, 13+430, 17+300,18+150), na łącznicy Ł3, przy zbiornikach ZB24, ZB39, ZB42 na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa, Izbicka – Mozaikowa oraz na ul. Izbickiej, wykonanie drenażu (km 12+200/12+100, 12+300, 12+200,  12+580/12+620), roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 18+600) oraz na ul. Tawułkowej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km  14+900/17+200), budowa przyłącza energetycznego w trasie S2 (km 18+950), montaż zasilania pompowni (km 13+000, 15+600).

20 kwietnia – 26 kwietnia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 13+750/13+870),  pod pas technologiczny i na dojeździe do zbiornika ZB43, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+100/13+410, 16+950/17+555), na rondzie łącznicy Ł8, przy ul. Patriotów wsch. i Przełęczy, układanie nawierzchni bitumicznej na łącznicach Ł0 i Ł1, i DD23a oraz  na ul. Deptak i Tawułkowej, roboty brukarskie na rondzie przy ul. Izbickiej, na ul. Przełęczy oraz na ciągu pieszo – rowerowym pomiędzy ul. Tawułkowa – Mozaikowa,
 • roboty ziemne: wykopy na placu manewrowym przy zbiorniku ZB42, kopanie rowów wzdłuż trasy S2 (km 18+671/18+950) oraz przy drogach dojazdowych DD27 i DD28,  zasypka poboczy w trasie S2 (km 17+740/18+580) i pasa rozdziału (km17+740/18+580), przygotowanie i dowóz materiału do wbudowania (km 15+650),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 12+010, 12+900, 13+430, 17+300, 12+300/12+200), na łącznicy Ł3, przy zbiornikach ZB23, ZB24, ZB39, na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa, prace porządkowe po wykonaniu drenażu (km 12+350, 12+500) oraz na ul. Deptak i  ul. Izbickiej roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 18+600), montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km  14+900/ 15+400, 16+600/17+200, 17+000/17+300), budowa przyłącza energetycznego w trasie S2 (km 18+950, 18+600).

13 kwietnia – 19 kwietnia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi na zjazdach dojazdowej DD27 i zjeździe pasa technologicznego oraz na pasie technologicznym, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+380/13+410, 16+950/17+560, 17+780/18+580), na łącznicach Ł0, Ł1, Ł5, Ł6, rondzie Ł8 i na drodze dojazdowej DD27a,  układanie nawierzchni bitumicznej w trasie S2 (km 13+750/13+780), na łącznicach Ł0, Ł5, Ł9 oraz  na ul. Mozaikowej, Deptak i Tuberozy, roboty brukarskie na odcinku pomiędzy ul. Tawułkowa – Mozaikowa,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic na ul. Izbickiej,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na zjazdach drogi dojazdowej DD27 i na placu przy zbiorniku ZB42, wykopy na placu przy zbiorniku ZB42 i przy ul. Izbickiej, kopanie rowów przy trasie S2 (km 15+235/15+300), skarpowanie nasypu w trasie S2 (km 16+950/17+000), umocnienie rowu w ciągu pieszo - rowerowym na odcinku ul. Tawułkowa – ul. Mozaikowa, zasypka poboczy w trasie S2 (km 17+780/18+580, 18+680/18+950) oraz przy drodze DD26, stabilizacja podłoża cementem  w trasie S2 (km 13+390/13+405), na łącznicy Ł5 oraz na drogach dojazdowych DD26 i DD28,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+500, 11+700, 12+010, 13+430, 16+600, 17+300), na łącznicy Ł3, przy zbiornikach ZB23, ZB23B, ZB24, kanale Zagoździańskim, na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa, oraz na ul. Mozaikowej, ul. Izbickiej roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego przy ul. Izbickiej.

06 kwietnia – 12 kwietnia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi dojazdowej DD27a i placu manewrowego przy DD27 oraz przy ul. Przełęczy, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+750/13+780, 17+780/18+580), pod łącznice Ł5 i Ł9, na rondzie R oraz na ul. Deptak, układanie nawierzchni bitumicznej na rondzie przy ul. Izbickiej oraz na ul. Mozaikowej, roboty brukarskie w trasie S2 (km 13+750), w rowie na odc. ul. Mozaikowa – Tawułkowa , na. ul. Deptak, Mozaikowa i Izbicka oraz na rondzie ul. Patriotów, budowa drogi technologicznej DD27,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod zjazd pasa technologicznego, wykopy przy trasie S2 (km 15+210, 15+310), przy drodze dojazdowej DD27a, wykonywanie nasypu, zasypka pobocza przy drodze dojazdowej DD28, prace porządkowe przy Kanale Zagoździańskim,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+500, 11+700, 13+750, 15+500, 16+600, 17+300, 17+325, 17+560), na łącznicy Ł3, przy zbiornikach ZB23B, ZB24; ZB25 oraz na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa,  roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 oraz przy ul. Patriotów wsch. i zach., budowa przyłącza energetycznego w trasie S2 (km 18+950), wykonywanie drenażu w trasie S2 (km  13+205 ).

30 marca – 05 kwietnia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi pod łącznicę Ł0 i drogi dojazdowe DD25, DD26 i DD27, na dojeździe do zbiornika ZB43, w pasie technologicznym oraz przy ul. Przełęczy, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+750/13+850, 17+780/18+580) i na ul. Deptak, układanie nawierzchni bitumicznej w trasie S2 (km 18+585/8+615), na drogach dojazdowych DD25b, DD26, DD27, na wjeździe awaryjnym drogi DD26 i na ul. Izbickiej,  roboty brukarskie na ul. Mozaikowej, Tawułkowej, na odc. ul. Izbicka/ul. Przełęczy i rondo Patriotów,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka elementów dróg i ulic przy ul. Przełęczy,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na wjeździe na DD25, wykopy w rejonie łącznicy Ł5, przy drodze dojazdowej DD27a,  w pasie technologicznym oraz przy ul. Przełęczy i ul. Izbickiej, skarpowanie nasypów  trasie S2 (km 16+970/16+990) oraz przy ul. Izbickiej, wykonywanie nasypu na zjeździe do stanowiska odladzania przy obiekcie WG06-03, wykonywanie warstwy wzmacniająco-ochronnej na łącznicy Ł3, zasypka poboczy przy drogach dojazdowych DD26 oraz DD25b i przy ul Przełęczy,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 15+500, 16+600, 16+700, 17+300, 17+410, 17+560), na łącznicy Ł3, na rondzie oraz na ul. Tawułkowej, Deptak, Izbickiej i Mozaikowej, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 13+255; 13+355) i przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 14+10/14+300), przy ul. Tawułkowej i Izbickiej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 12+000/12+350, 15+300/15+500, 18+100/18+600), montaż zasilania pompowni przy łącznicy Ł3.

23 marca – 29 marca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 13+750/13+850), pod łącznicę Ł0, drogę dojazdową DD26, w pasach technologicznych oraz przy ul. Izbickiej, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+750/13+850, 16+953/16+983, 17+770/18+420, 18+680/18+950) na łącznicach  Ł5. Ł6, Ł9, Ł0/Ł1 i na ul. Izbickiej, układanie nawierzchni bitumicznej w trasie S2 (km 18+585/8+615), na drogach dojazdowych DD25b, DD26, DD27, na wjeździe awaryjnym drogi DD26 i na ul. Izbickiej,  roboty brukarskie na ul. Mozaikowej, ul. Deptak, na rondzie ul. Izbicka/ul. Przełęczy i rondo Patriotów,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka elementów dróg i ulic przy ul. Przełęczy i ul. Izbickiej,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na drodze dojazdowej DD27, wykopy przy trasie S2 (km 12+270, 12+320, 14+200, 14+500, 15+650 , 15+750), w rejonie łącznicy Ł0, w pasach technologicznych, oraz przy ul. Przełęczy i ul. Izbickiej, wykonywanie nasypów w pasie technologicznym (km 15+250/17+400), pod drogę dojazdową DD25 i zasypka poboczy przy drogach dojazdowych DD26 oraz DD27, umocnienie skarp przy obiekcie PG 06-02),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 16+600, 16+900, 17+300, 17+410, 17+560, 18+400/18+420), na odc. trasy ul. Mozaikowa - ul. Tawułkowa, ul. Zabawna - ul. Izbicka, łącznicach Ł3 i Ł5 oraz na ul. Izbickiej i Mozaikowej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 14+200/14+900), na łącznicy Ł8 oraz przy ul. Truskolaskiej i Izbickiej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 12+100/13+000).

16 marca – 22 marca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 13+750/13+850) oraz pod łącznice Ł0, Ł5 i Ł9, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+300/13+400) oraz na drogach DD26, DD27 i na zjazdach awaryjnych drogi DD25, układanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach awaryjnych S2 (km 12+135, 12+260) oraz na drogach dojazdowych DD20b, DD21, DD21a, roboty brukarskie na rondzie R3, przy ul. Izbickiej i na odcinku pomiędzy ul. Tawułkową a Mozaikową,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na drodze dojazdowej DD26, wykopy przy trasie S2 (km 12+300, 13+050, 13+750, 13+850), w rejonie łącznic Ł5, Ł6 i dróg dojazdowych DD20, DD20b, DD25, DD26, przy ul. Tawułkowej oraz na odc. ul. Zabawna – Izbicka, profilowanie dna wykopu przy łącznicy Ł9, wykopy – oczyszczanie dna wykopu pod ekrany w trasie S2 (km 14+400, 15+500), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 15+720/16+000) i zasypka poboczy (km 17+795/18+566), umocnienie skarp przy obiekcie PG 06-02),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 12+000, 14+600/14+693, 15+800/16+435, 16+800, 16+900 17+300, 17+410, 17+560, 18+090, 18+150/18+250, 18+270, 18+570) na łącznicy Ł3, na rondzie R8, przy zbiorniku ZB22 oraz przy ul. Deptak i Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+000/13+200, 14+200/14+900), oraz przy ul. Deptak i Izbickiej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 13+000/13+200, 18+600).

09 marca – 15 marca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 12+260/12+830), na rondzie Ł8, drogach dojazdowych DD23a oraz DD26 i na ul. Izbickiej, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 12+300/12+930) oraz na drogach DD20b; DD26 i DD27, roboty brukarskie przy zbiorniku ZB32, na drogach dojazdowych DD20b, DD21, DD27 oraz na ul. Tawułkowej, Mozaikowej, Przełęczy i Izbickiej,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na drodze dojazdowej DD23a i z wywozem na DD26, wykop i profilowanie dna wraz z wykonaniem warstwy z dokopu pod drogę dojazdową DD26 i na rondzie R8, stabilizacja cementem na rondzie R8, wykop w trasie S2 (km 12+300, 13+050, 13+750, 13+850), profilowanie dna wykopu wraz z rozłożeniem materiału z dokopu (km 13+750, 13+850) i na drodze DD26, skarpowanie nasypu przy ul. Mozaikowej po str. zachodniej, korytowanie i stabilizacja wjazdu awaryjnego oraz wykonanie górnej warstwy nasypu na DD26, hałdowanie materiału nasypowego (km 13+900), przygotowanie i dowóz materiału do wbudowania przy ul. Izbickiej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 12+000, 13+800, 15+800/16+435, 17+400, 17+410, 17+560, 17+800, 18+090, 18+150/18+250, 18+270, 18+390, 18+450, 18+450, 18+565, 18+570), na łącznicy Ł3, przy drodze dojazdowej DD27, przy zbiornikach ZB22 i ZB24 oraz przy ul. Izbickiej, roboty wodociągowe – przy ul. Mozaikowej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 11+900/12+300, 14+200/14+900, 18+600/18+800), montaż przyłącza energetycznego (km 18+600) oraz sieci zasilającej w trasie S2 (km 17+300, 18+600), zasilanie obwodów elektroenergetycznych (km 18+600).

02 marca – 08 marca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 12+070/12+260, 12+840/12+975, 13+210/13+380)n na styku łącznic Ł0/Ł1 oraz na wjazdach na DD25, wykonywanie robót brukarskich w trasie S2 na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa, przy ul Przełęczy i Izbickiej, rozkładanie podbudowy z kruszywa na drodze dojazdowej DD20 i DD25A, układanie podbudowy nawierzchni drogowej na drodze dojazdowej DD25a i na wjazdach awaryjnych DD20 i DD21, poprawa rozłożenia kruszywa na drodze dojazdowej DD20 i DD25,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej z wywozem, wykop i profilowanie dna po odhumusowaniu wraz z wykonaniem warstwy z dokopu pod drogę dojazdową DD26, stabilizacja warstwy wzmacniająco-ochronnej na drodze dojazdowej DD26, wykonanie stabilizacji górnej warstwy nasypu na ul. Izbickiej, stabilizacja, profilowanie wraz z  dogęszczaniem stabilizacji na rondzie R3, wykop i profilowanie dna wykopu przy ul. Deptak, przygotowanie do wykonania stabilizacji na zjazdach przy drodze dojazdowej DD25, stabilizacja cementem przy łącznicach  Ł5/Ł6 i ulicy Deptak, wykonywanie drenażu na łącznicy Ł5 i przy ul. Izbickiej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 12+200, 16+950, 17+400, 17+560, 17+800, 18+100, 18+180, 18+560), na łącznicy Ł3, przy drodze dojazdowej DD27 oraz przy ul. Izbickiej i Tawułkowej, roboty wodociągowe – przy ul. Mozaikowej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego przy ul. Mozaikowej i Zabawnej oraz sieci zasilającej w trasie S2 (km 13+750/14+300, 16+000/16+500), zasilanie pompowni (km 13+700).

24 lutego – 01 marca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie robót brukarskich w trasie S2 (km 11+500/12+200, 14+500, 16+200/16+500), na rondzie Ł8, drodze dojazdowej DD27 oraz przy ul. Tawułkowej, Przełęczy i Izbickiej, wstępne rozkładanie podbudowy z kruszywa na rondzie Ł8 i pod drogi dojazdowe DD20b, DD21b oraz DD27, wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na drodze DD27, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 12+300/12+388),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic - ul. Mozaikowa,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej, profilowanie, wykop, wykonanie warstwy nasypu z materiału z dokopu w trasie S2 (km 12+300/12+600), zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej wraz z korytowaniem pod drogę dojazdową DD20, zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej wraz z korytowaniem i stabilizacją na wjeździe na DD20a, wykonywanie stabilizacji pod ekrany w trasie S2 (km 12+388/12+488), stabilizacja cementem w trasie S2 (km 12+300/13+000) oraz przy połączeniu z DD21a, kopanie rowu i zasypka poboczy przy ul. Przełęczy, wykonanie warstwy z materiału z dokopu w trasie S2 (km 12+300/12+400, 13+222), profilowanie dna wykopu wanny szczelnej i na rondzie R3 wraz z wykonaniem warstwy z materiału z dokopu, wykop pod wannę szczelną wraz z wywozem materiału, wykonywanie drenażu przy ul. Izbickiej, hałdowanie materiału nasypowego (km 13+320),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+620, 11+650, 11+695, 13+255, 16+900, 17+000, 17+030, 17+510, 17+540, 17+560, 17+600, 17+670, 17+700, 18+120, 18+240, 18+570,18+580), przy zbiorniku ZB22, łącznicy Ł3 oraz przy ul. Mozaikowej, Izbickiej i Tawułkowej, roboty wodociągowe – w trasie S2 (km 18+240) i przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 11+400/13+000, 14+200/14+900) oraz przy ul. Mozaikowej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 12+200/13+000, 13+750/14+300) oraz na łącznicy Ł3.

17 lutego – 23 lutego 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+880/14+020), wykonywanie robót brukarskich na rondzie Ł8, drodze dojazdowej DD27, przy ul. Patriotów wsch., Mozaikowej i Tawułkowej oraz w pasie technologicznym zbiornika ZB23a, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi wraz z wykonaniem nawierzchni betonowej na drodze DD27,   
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej, profilowanie, wykop, wykonanie warstwy nasypu z materiału z dokopu w trasie S2 (km 12+600/13+000), kopanie rowu i zasypka poboczy w trasie (km 11+800/12+300), stabilizacja cementem w wykopie na pasie zewnętrznym ronda R6, zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej i wykop z wywozem, wykonanie warstwy nasypu z materiału z dokopu stabilizacja cementem w wykopie pod drogę dojazdową DD26, uzupełnianie pasa rozdziału wraz z zasypką poboczy i stabilizacja cementem na zjazdach drogi dojazdowej DD20, kopanie rowu i zasypka poboczy wraz z zagęszczeniem, stabilizacja cementem w wykopie na zjazdach na ul. Przełęczy, wykopy, stabilizacja cementem w wykopie, wykonanie zasypki pobocza pod kruszywa przy drodze dojazdowej DD25, zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na wjazdach  na wjeździe awaryjnym, korytowanie zjazdów, zasypka pobocza ,stabilizacja cementem zjazdów na drodze dojazdowej DD21, przygotowanie podłoża pod drenaż (km 16+850), wykonywanie drenażu przy ul. Izbickiej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+800, 11+920, 11+950, 11+970, 12+270, 12+280, 13+420, 13+560, 13+600, 13+990, 15+300, 16+070, 17+035, 17+220, 17+430, 17+510, 17+600, 17+650, 17+670, 18+500, 18+510, 18+515, 18+560, 18+570, 18+580), przy zbiornikach ZB22 i ZB24, łącznicy Ł3 oraz przy ul. Mozaikowej, Izbickiej i Patriotów, roboty wodociągowe – przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – budowa przyłącza energetycznego w trasie S2 (km 18+500.18+950), montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 12+300/13+000, 14+200/14+900) oraz przy ul. Tawułkowej, Izbickiej i Mozaikowej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 15+400/16+200), montaż zasilania przepompowni, roboty teletechniczne – obniżenie kanału teletechnicznego na łącznicy Ł9.

10 lutego – 16 lutego 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie robót brukarskich na rondzie Ł8, przy ul. Patriotów wsch., Mozaikowej i Deptak oraz w pasie technologicznym zbiornika ZB23a,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej wraz z zasypką poboczy na zjazdach przy ul. Przełęczy i przy DD23a, wykopy w trasie S2 (km 11+483/11+800, 12+250/12+320) i przy łącznicy Ł7, kopanie rowów wraz z zasypką poboczy w trasie S2 (km 11+483/12+000), przy ul. Celulozy i na drodze DD20, zasypka poboczy wraz z  zagęszczaniem w trasie S2 (na odc. od km 1483 do ul. Celulozy, wykonywanie nasypów przy ul. Izbickiej, profilowanie i dogęszczanie nasypu przy ul. Izbickiej, skarpowanie nasypu przy ul. Tawułkowej, profilowanie warstw nasypowych przed stabilizacją cementem na drodze DD25b, umocnienie skarp i rowów wraz z humusowaniem w trasie S2 (km 11+800/1200), przygotowanie podłoża pod wykonywanie drenażu (km 16+850), wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 13+385),na łącznicy Ł0, przy ul. Izbickiej, hałdowanie materiału nasypowego, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 13+300),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 13+319, 13+560, 13+850, 14+820, 15+200, 15+210, 15+530, 17+090, 17+200, 17+250, 17+800, 18+180, 18+510), przy zbiorniku ZB24, łącznicach Ł3 i Ł5, na rondzie Ł8 oraz przy ul. Mozaikowej, roboty wodociągowe – przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – budowa przyłącza energetycznego w trasie S2 (km 18+500.18+950), montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 11+400/12+300), na łącznicy Ł4 oraz przy ul. Tawułkowej, montaż sieci zasilającej (km 14+200/15+600).

03 lutego – 09 lutego 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie robót brukarskich na rondzie Ł8, przy ul. Patriotów wsch. oraz na ul.  Mozaikowej i Deptak, przygotowanie podłoża pod konstrukcję dróg na zjazdach DD20/DD21 i pod drogę DD21a,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka drogi technologicznej bypass Drozdowa – Patriotów wsch.,
 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 11+800/12+300), na rondzie Ł6, przy łącznicy Ł7 i Ł0/Deptak, wykopy i zasypka poboczy wraz z  zagęszczaniem przy drodze DD20, wykonywanie nasypów przy ul. Izbickiej, na zjazdach drogi DD28, wykonywanie stabilizacji na zjazdach DD20 i DD21 oraz pod drogę DD21a i przy ul. Przełęczy, profilowanie i zagęszczanie podłoża w pasie rozdziału w trasie S2 na odc. Kanał Zagoździański/Tawułkowa oraz przy DD20, wykonywanie warstwy nasypu za materiału z dokopu pod łącznicę Ł9, profilowanie wykopu pod stabilizację i wykonanie stabilizacji w wykopie (km 13+830/14+020), stabilizacja cementem w wykopie na dojeździe do zbiornika ZB 23, kopanie rowu wraz z zasypką poboczy na odc. Kanał Zagoździański/Tawułkowa, wykonywanie drenażu przy ul. Izbickiej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 13+319, 13+325, 13+335, 13+375, 13+500, 13+520, 13+525, 13+540, 14+320, 14+485, 14+580, 14+900, 17+100, 17+180, 17+200, 17+210, 17+300, 18+640, na odc. ul. Zabawna/Izbicka i ul. Tawułkowa/Mozaikowa), przy zbiornikach ZB 32 i ZB42, Kanale Zagoździańskim, łącznicach Ł5 oraz Ł6, na rondzie przy łącznicach Ł1/Ł8 oraz przy ul. Mozaikowej, Izbickiej, roboty wodociągowe – przy ul. Izbickiej i Przełęczy, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 11+400/13+000, 14+200/14+900), przy ul. Mozaikowej i Tawułkowej.

27 stycznia– 02 lutego 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie robót brukarskich na rondzie Ł8, przy ul. Patriotów wsch. w pasie techniczny pomiędzy zbiornikami ZB30 a ZB30a oraz na ul. Tawułkowej i Mozaikowej, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi i układanie podbudowy nawierzchni pod drogę DD27,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka ronda R6 wraz korytowaniem pod warstwę materiału z dokopu,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej z wywozem na zjazdach dróg dojazdowych oraz zasypką poboczy DD20 i DD21, kopanie rowu w trasie S2 (km 11+800/12+950 str. lewa), kopanie rowu  z wywozem, zasypką poboczy i zagęszczaniem przy drodze dojazdowej DD20a, wykopy przy drodze dojazdowej przy drogach dojazdowych DD20a i DD20b, rozbiórka drogi z płyt żelbetowych wraz z usunięciem zalegającego materiału, profilowaniem podłoża i wykonaniem warstwy z dokopu (DD21a), wykop pod łącznicę Ł9 z wywozem na nasyp przy ul. Izbickiej, wykonywanie nasypu wraz z profilowaniem i dogęszczaniem przy ul. Izbickiej, skarpowanie nasypu, kopanie rowu i zasypka poboczy przy ul. Tawułkowej, stabilizacja gruntu cementem w trasie S2 (km 13+800/14+020), ustawianie szalunków i rozkładanie geosiatki przy ul. Izbickiej, kopanie rowu i zasypka poboczy, hałdowanie materiału nasypowego przy ul. Izbickiej, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 12+300), pod łącznicę Ł5 i przy ul. Izbickiej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (13+375, 13+500, 13+550, 14+200, 14+445, 16+450, 16+750, 17+200, 17+215, 17+300, 17+600, 18+390), na zbiornikach ZB 32 i ZB34, na drogach dojazdowych DD21a i DD27, łącznicy Ł5 oraz przy ul. Mozaikowej, Izbickiej oraz przy kanale Zagoździańskim, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego (km 11+900/12+200, 12+300/13+000, 13+200/13+400, 14+200/14+900, 18+200/18+300), na łącznicach Ł0 i Ł5, przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia przy ul. Izbickiej.

20 stycznia– 26 stycznia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z kruszywa na łącznicy Ł3, pod drogę dojazdową DD20 i przy ul. Deptak, wykonywanie robót brukarskich na rondzie Ł8, chodniku przy rondzieŁ8, na drodze dojazdowej DD21, w pasie techniczny pomiędzy zbiornikami ZB30 a ZB31a oraz na ul. Tawułkowej i Mozaikowej, ,  przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi przy ul. Patriotów wsch. – rondo Ł8, budowa drogi technologicznej DD27,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej i wykop przy ul. Deptak, kopanie rowu i skarpowanie nasypu przy ul. Mozaikowej i Tuberozy, profilowanie wykopu z wykonaniem warstwy z dokopu w trasie S2 (km 13+800/14+020), wykonanie stabilizacji przy ul. Izbickiej, wykonywanie nasypów pod drogę dojazdową DD25b, oraz przy ul. Izbickiej, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 12+300, 12+445, 12+480, 12+510, 12+550) oraz przy drodze dojazdowej DD25, zasypka poboczy przy DD20 oraz przy ul. Tuberozy, hałdowanie materiału nasypowego przy ul. Izbickiej, wzmocnienie podłoża cementem w wykopie przy ul. Deptak,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 12+310/13+084 str. prawa, 12+710/13+375, 13+500/13+365, 13+940/17+300, 18+100), na drodze dojazdowej DD27, łącznicach Ł3 i Ł5 oraz przy ul. Zabawnej, Izbickiej, kanale Zagoździańskim i zbiorniku ZB 27, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego (km 12+200/13+000, 14+300) oraz przy ul. Mozaikowej,

13 stycznia– 19 stycznia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi przy ul. Patriotów wsch. – rondo Ł8, budowa drogi technologicznej DD27,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod łącznicę Ł9, wykopy w trasie S2 (km 16+300/16+550) i przy ul. Patriotów wsch., wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 14+680/14+800), pod drogę dojazdową DD25 i DD25b, oraz przy ul. Izbickiej, Patriotów wsch. I Deptak, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 12+320, 12+300, 13+105, 13+150), pod łącznicę Ł4 i Ł5 oraz drenażu podwójnego (km 13+755),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+500/12+300, 12+400/12+800, 13+360, 13+375, 13+500, 14+308, 14+300, 17+300, 17+750, 18+000), na drodze dojazdowej DD27, łącznicach Ł5 i Ł7 oraz przy ul. Izbickiej i zbiorniku ZB 23c, roboty wodociągowe – budowa wodociągu przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 15+500), montaż oświetlenia drogowego (km 13+000), na łącznicach Ł7 i Ł8 oraz przy ul. Tawułkowej,

06 stycznia– 11 stycznia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • układanie nawierzchni podbudowy drogowej na drodze dojazdowej DD20, budowa drogi technologicznej DD25 i DD27,  wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej,
 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 14+150/14+450), pod łącznice Ł3 i Ł5 oraz przy ul. Izbickiej, uzupełnianie poboczy i wykonywanie drenażu  pod drogę DD25, wykopy w trasie S2 (km 14+450/14+700), wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 13+790), pod łącznicę Ł3 i Ł5, przy drodze dojazdowej DD25,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+500, 11+700, 14+308, 15+100, 17+300, 17+750, 17+900), roboty wodno-kanalizacyjne – usuwanie kolizji wodociągowej W9 przy ul Izbickiej, czyszczenie kanalizacji przy ul. Zabawnej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego (km 14+200/14+500), na łącznicy Ł8 i przy ul. Tawułkowej
Ostatnia aktualizacja: 2022-11-23
-A +A