Roboty drogowe Zad.C_2020

07 września – 13 września 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: śrutowanie nawierzchni betonowej w trasie S2 (km 11+483/13+000), układanie nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze DD27, wykonanie warstwy ścieralnej na drodze dojazdowej DD26a i na łącznicach  Ł0, Ł2, Ł4, Ł5, Ł7, Ł8 oraz Ł9, układanie nawierzchni z kruszywa na drodze DD27 i placu manewrowym przy zbiorniku ZB23, czyszczenie nawierzchni bitumicznej na łącznicach Ł1 i Ł2, układanie nawierzchni z płyt ażurowych w pasie technologicznym PT2 oraz na placu manewrowym przy zbiorniku ZB23, ustawianie krawężników betonowych i obrzeży na rondzie R1 oraz na zjazdach przy ul. Izbickiej, układanie ścieków korytkowych w trasie S2 i łącznicy Ł5, wykonanie opaski z płyt chodnikowych na rondzie Ł1, spoinowanie krawężników przy rondzie R1 na ul. Patriotów wsch., ekrany akustyczne – montaż belek podwalinowych na ekranach (km 12+954/13+050) oraz na łącznicy Ł6, montaż konstrukcji, słupów i zasypywanie dodatkowego ekranu ziemnego (km 15+560/15+890), montaż wypełnienia na ekranie w trasie S2 (km 13+078/13+252), zasypywanie ekranu ziemnego (km 14+080/14+136), bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 13+046/13+400, 13+782/14+218, 15+501/15+638, 15+725/15+629, 17+446/17+530, 18+697/18+905) i na ciągu pieszo rowerowym przy ul. Patriotów,
 • roboty ziemne: układanie ścieku trójkątnego w trasie S2 (km13+000/13+380), wykop pod bramownice przy ul. Patriotów str. wsch. i zach., wykonanie warstwy wzmacniająco ochronnej wraz z profilowaniem pod drogę dojazdową DD21, korytowanie i wykonywanie podłoża pod ciąg pieszo rowerowy przy DD25A, układanie podbudowy z kruszywa na placu manewrowym przy zbiorniku ZB22 oraz na ciągu pieszo rowerowym przy ul. Patriotów wsch., wykonywanie wjazdów przy DD20 oraz przy ul. Izbickiej, wykop na terenie zielonym i wykonywanie pobocza przy łącznicach Ł1, Ł0, profilowanie dna rowu oraz pobocza na łącznicach Ł7 i Ł8, układanie geokompozytu wzdłuż trasy S2 (km 17+000/17+500) oraz geomembrany na łącznicy Ł3, humusowanie nawierzchni z płyt ażurowych w pasie technologicznym PT 2, humusowanie w trasie S2 (km 16+400/16+500, 18+100/18+500), na łącznicy Ł3 oraz przy ul. Deptak i Przełęczy, obsiewanie trawą w trasie S2 (km 18+100/18+550) i na łącznicy Ł3, zasypka pobocza przy drodze DD28 i przy ekranach akustycznych w trasie S2 (km 17+750/18+220),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – przegląd wodociągu przy ul. Izbickiej, budowa kanalizacji deszczowej – dolewanie korka (km 12+125,  13+000, 13+400), obróbka wpustów kanalizacji deszczowej (km 12+300/13+000), regulacja wpustów w ścieku i studni w pasie rozdziału (km 12+800, 13+000, 13+400, 13+700, 14+000), prace przygotowawcze do budowy kanalizacji (km 13+600), próby szczelności (km 16+000, 16+400),  zasypka i zagęszczenie rur na łącznicy Ł4, uszczelnianie pompowni przy ul. Izbickiej i w km 18+400, montaż stożków na studniach drenarskich (km 11+400/18+950), roboty elektroenergetyczne – uzbrajanie stacji STA2, STA4, STA 6 oraz STA 3 i STA 5, zasilanie odbiorów energetycznych na obiekcie WG -06-0102, montaż tabliczek bezpiecznikowych (km 13+100/13+400, 17+900/18+600), montaż tabliczek z nr na złączach i stacjach linii na ul. Izbickiej, ul. Mozaikowej,
 • inne roboty: załadunek humusu, koszenie trawy w pasie rozdziału (km  14+600/15+000),  sprzątanie po grabieniu (km 12+500/13+000).

31 sierpnia – 06 września 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze DD27, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na drodze dojazdowej DD26 i na parkingu przy cmentarzu, układanie warstwy wiążącej na zawrotce przy rondzie Ł6, układanie warstwy podbudowy i warstwy wiążącej na ul. Patriotów, umacnianie rowu płytami ażurowymi (km 15+550/16+700) i wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych na placu manewrowym ZB22, ustawianie ścieku korytkowego w trasie S2 (km  13+000/13+380), na łącznicach Ł5 oraz Ł8, ekrany akustyczne – montaż konstrukcji i zasypywanie dodatkowego ekranu ziemnego (km 15+560/15+890), zasypywanie ekranu ziemnego (km 13+850/13+995), montaż podwalin i wypełnienia na ekranach łącznic Ł3 i Ł8, montaż słupów na ekranach i podwalin na ekranie na ul. Patriotów wsch. i zach., montaż bram na ekranie przy Patriotów wsch., bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 12+257/12+857, 14+207/14+577, 14+857/15+037) i na łącznicy Ł0,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na wjeździe drogi DD20, kopanie rowów przy łącznicy Ł3, drodze dojazdowej DD20 i przy ul. Izbickiej, układanie geokompozytu wzdłuż trasy S2 (km 17+000/17+550) oraz geomembrany (km 18+450/18+550) i przy ul. Deptak, humusowanie w trasie S2 (km 13+100/13+400, 15+900/16+100, 18+100/18+550), obsiewanie trawą pasów rozdziału (km 13+100/13+400, 15+700/16+100) i pasa pomiędzy ścieżką rowerową a rowem (km 12+300/12+900), zasypki poboczy w trasie S2 (km 18+200/18+950) i  łącznicach Ł3, Ł5,
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – przegląd wodociągu przy ul, Mozaikowej i Izbickiej, budowa kanalizacji deszczowej – prace przygotowawcze, montaż rur wraz z zasypką i zagęszczaniem (km 13+300, 13+390) oraz na łącznicy Ł4, regulacja wpustów w ścieku (km 13+000/13+400, 14+200, 18+600/18+950), montaż włazów w pasie rozdziału (km 13+600/14+200, 15+600/16+200), montaż wylotów do rowu (km 14+200), przeprowadzenie próby szczelności (km 16+400), obróbka wpustów kanalizacji deszczowej (km 17+050/18+450), montaż stożków na studniach drenarskich (km 11+400/18+950), montaż piaskowników (km 11+400, 17+320), roboty elektroenergetyczne – montaż szafki, złącza, wprowadzanie kabli, prace porządkowe (km16+800), uzbrajanie stacji STA 2 i STA 7 (km 16+630, 17+600/17+700), oświetlenie drogowe – transport słupów oświetleniowych na budowę (km 17+600/18+600), montaż kabli i słupów oświetleniowych na wannie szczelnej (km 13+400), kopanie trasy kablowej pod oświetlenie drogowe na łącznicach Ł1i Ł6, montaż słupów oświetleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w trasie S2 (km 18+000/18+600), montaż złącz przy ul. Patriotów,
 • inne roboty: załadunek humusu, koszenie trawy przy ul. Izbickiej.

24 sierpnia – 30 sierpnia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy zasadniczej na zjazdach dróg DD10, DD12,  podbudowy z kruszywa w pasach technologicznych PT1 i PT3, warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej drogi dojazdowej DD12 , ustawianie obrzeży betonowych na ścieżce rowerowej od obiektu MG 03-08 do przejazdu gospodarczego i na ul. Bruzdowej, wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodnik i ścieżkę rowerową oraz roboty brukarskie na drodze DD10 ( ustawianie krawężnika i obrzeży), bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału trasy S2, znaki drogowe – montaż oznakowania pionowego wzdłuż trasy S2,
 • budowa rurociągu tłocznego: budowa rurociągu grawitacyjnego, przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe, oświetlenie drogowe – prace porządkowe, system odladzania mostu – montaż szaf elektryczno-hydraulicznych, kabli elektrycznych i przewodów hydraulicznych na nitce północnej części nurtowej mostu,
 • inne prace: montaż ogrodzenia trasy S2.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: roboty bitumiczne na drodze dojazdowej DD20, na ścieżce rowerowej na rampach najazdowych na kładkę KL 05-12 od str. ul. Ogórkowej i drogi DD19a oraz na ścieżce rowerowej na ul. Wał Miedzeszyński, wykonanie podbudowy z kruszywa i nawierzchni z kostki brukowej w pasach dzielących obiektów WG 05-01 i WG 05-02, podbudowa z kruszywa na drogach dojazdowych DD18 i DD19, montaż ścieków korytkowych w trasie S2 (km 10+270/10+325) i na łącznicy Ł1, roboty bitumiczne i brukarskie na drodze dojazdowej DD19a (obrzeża na chodniku i krawężniki na zjazdach), roboty brukarskie na drogach dojazdowych DD19abcd (obrzeża, krawężniki, nawierzchnia z kostki i płyt), montaż ścieków trójkątnych na zjazdach na ul. Wał Miedzeszyński ustawianie krawężników kamiennych przy skrzyżowaniu drogi DD19a z ul. Rozchodnikową, bariery energochłonne – montaż barier w trasie S2, na połączeniach trasy głównej z obiektami WG 05-01 i WG 05-02 oraz na łącznicach Ł1 i Ł5, wiercenie otworów pod bariery energochłonne na przejazdach awaryjnych trasy S2,
 • roboty ziemne: wykop pod ogrodzenie zbiornika ZB16 i wykop rowu przy łącznicy Ł1, wykonanie nasypu przy drogach DD19 i DD19a, profilowanie wału przy zbiorniku ZB16, makroniwelacja terenów płaskich przy łącznicy Ł1,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – sprawdzenie podłączenia pompowni, prace porządkowe, oświetlenie uliczne – prace porządkowe, system odladzania mostu – montaż przepustów przez płytę mostu MG 04-03 ( nitka płn. Wawer),
 • inne prace: wykonanie ogrodzenia z siatki przy zbiornikach  ZB17 i ZB19.

24 sierpnia – 30 sierpnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi dojazdowej DD25a, na ul.  Patriotów i Tuberozy oraz pod place manewrowe przy zbiornikach ZB22 i ZB23, układanie nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze DD28, podbudowy nawierzchni drogowej na drogach dojazdowych DD25a, DD27 i na placu manewrowym przy DD22, układanie nawierzchni w pasach technologicznych (km 15+700, 16+950/17+600), wykonywanie nawierzchni i ustawianie krawężników na drodze DD26 oraz na ul. Izbickiej, ustawianie ścieku prefabrykowanego przy przepustach, roboty brukarskie w trasie S2 (km 13+00/14+000), ekrany akustyczne – wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 (km 13+850/13+995, 14+151/14+420, 15+560/15+896) i przy ul.  Patriotów, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 17+752/17+848) i w pasie rozdziału (km 17+740/17+866, 17+955/18+099),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic – likwidacja objazdu,
 • roboty ziemne: wykopy przy łącznicy Ł6 i Ł8 oraz przy ul. Izbickiej, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 15+550/15+650, 18+000/18+100, 18+100/18+600), na łącznicy Ł8, drodze DD26 oraz na ul. Przełęczy, układanie geokompozytu wraz z humusowaniem wzdłuż trasy S2 (km 17+000/17+700), humusowanie w trasie S2 (km 15+600/15+680, 16+000/17+600, 17+900/18+000, 18+100/18+300) i na łącznicach Ł1, Ł8, zasypki poboczy w trasie S2 (km 15+700/15+900, 17+750/18+220), przygotowanie i dowóz materiału do wbudowania,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji w trasie S2 (km 13+000/13+400, 13+800, 16+900/17+575, 17+320, 17+750/18+950) i na ul. Izbickiej, wykonanie próby szczelności (km 16+400, 18+200), wykonywanie drenażu (km 13+250, 13+280, 13+350,13+380) oraz na ul. Przełęczy, roboty elektroenergetyczne – montaż sieci zasilającej (km 13+800), montaż zasilania pompowni, oświetlenie drogowe – montaż oświetlenia w trasie S2 (km 13+000/13+300, 18+200/18+600).

17 sierpnia –23 sierpnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej i na drodze DD26, układanie nawierzchni w pasie technologicznym 2 i na ul. Patriotów zach., wykonanie nawierzchni z betonu cementowego na przejazdach awaryjnych trasy S2 (km 15+270/15+360, 17+870/17+960),  roboty brukarskie w trasie S2 (km 12+300/13+000, 13+780/14+100, 17+800/18+200), na parkingu przy drodze DD26, na placu manewrowym przy zbiorniku ZB22 i na łącznicach Ł0, Ł4, Ł5 Ł9, ekrany akustyczne – wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 (km 12+954/13+050, 13+850/13+995, 14+000/14+420, 14+646/14+876, 15+360/15+890, 17+751/18+221), na łącznicach Ł1, Ł2, Ł3, Ł8 i przy ul.  Patriotów, prace organizacyjne, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 17+100/17+455, 17+525/17+590, 17+811/18+000) i w pasie rozdziału (km 17+740/17+848),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic – likwidacja objazdu ul. Izbickiej,
 • roboty ziemne: umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 15+550/15+600, 18+500/18+900), na drogach DD23a; DD26; DD27 oraz na ul. Przełęczy i Tuberozy, układanie geokompozytu wraz z humusowaniem wzdłuż trasy S2 (km 17+000/17+550), humusowanie skarp, poboczy i pasa rozdziału w trasie S2 (km 13+800/14+050, 14+200/14+400, 15+600/15+680, 17+800/18+200, 18+500/18+950), na łącznicach Ł0, Ł1, Ł5, Ł7 i na ul. Patriotów wsch.,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji w trasie S2 (km 12+015, 12+700, 12+800, 12+900, 13+000, 18+300), na łącznicy Ł3 i na ul. Izbickiej, wykonanie próby szczelności przy ul. Patriotów wsch. i zach., przegląd kanalizacji na ul. Zabawnej, wykonywanie drenażu (km 13+050, 13+070, 13+120, 13+150, 13+210, 13+290, 15+650) oraz na łącznicy Ł0, oświetlenie drogowe – montaż słupów oświetleniowych w trasie S2 (km 13+000/13+300, 17+800/18+600), na łącznicy Ł3 oraz na ul. Patriotów wsch. I zach..

10 sierpnia –15 sierpnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie do układania i ułożenie nawierzchni cementowo betonowej  na pasie włączenia (km 17+775/18+180), rozkładanie warstwy kruszywa na poboczach dróg DD20, DD22 i przy ul. Deptak oraz w pasie technologicznym, wykonanie chodnika z kostki brukowej na rondzie Ł6/na ul. Patriotów zach. i w ciągu pieszo-rowerowym na odcinku ul. Tawułkowa – Mozaikowa, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych (km 16+950/17+600), roboty brukarskie (ustawianie korytek trójkątnych przy krawędzi jezdni i w pasie rozdziału) w trasie S2 (km 12+300/13+050, 13+800/14+100, 18+900/18+950), umacnianie rowów płytami ażurowymi (km 15+640/15+700, 15+400/15+500), ekrany akustyczne – montaż konstrukcji ekranu ziemnego w trasie S2 (km 13+965/14+040) i wypełnienia ekranów (km 15+990/16+100), montaż podwalin pod ekrany w trasie S2 (km 13+085/13+380), na łącznicy Ł2, ul. Patriotów wsch., wykuwanie głowic i montaż słupów  na łącznicy Ł3 i na ul. Patriotów, transport słupów na budowę (km 17+600/18+600), bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 14+138/14+430, 14+691/14+791, 14+802/14+986, 16+955/17+231), oznakowanie pionowe – ustawianie .oznakowania pionowego ul. Patriotów wsch.,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni asfaltowej, podbudowy oraz chodnika betonowego starej ul Izbickiej,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej, wykop z wywozem materiału na rondzie Ł8, profilowanie podłoża pod stabilizację i wykonanie stabilizacji przy zbiorniku ZB22 i zatokę parkingową przy drodze DD26 oraz na rondzie R1 na ul. Patriotów, układanie geokompozytu wzdłuż trasy S2 (km 17+000/17+550), humusowanie skarp, poboczy i pasa rozdziału w trasie S2 (km 14+800/14+900, 17+000/17+550, 17+750/18+500, 18+500/18+900), humusowanie pobocza na łącznicy Ł7 obsianie trawą poboczy i pasa rozdziału w trasie S2 (km 14+411/14+525, 18+500/18+900),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wysokościowa wpustów w ścieku (km 13+900, 14+000, 14+100, 18+200, 18+600, 18+800), montaż kratek na wylotach do rowu (km 13+050), montaż włazów w pasie rozdziału (km 17+700, 17+900), obróbka wpustów kanalizacji deszczowej (km 12+300/13+000), montaż wylotów na ul. Izbickiej, przegląd kanalizacji na ul. Mozaikowej i Zabawnej, wykonywanie drenażu (km 13+020, 13+070, 14+125, 18+800, 18+930) oraz na łącznicach Ł3, Ł5, przygotowanie do odwodnienia i odwodnienie zbiornika ZB23, zasypki i zagęszczanie, oświetlenie drogowe – montaż słupów oświetleniowych w trasie S2 (km 17+600/18+600), kopanie trasy kablowej przy rondzie, montaż fundamentów na ul. Patriotów, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw, przygotowanie pod montaż złącza, demontaż przewieszek, montaż tabliczek bezpiecznikowych, montaż przewodów w szafce przy ul. Izbickiej.

03 sierpnia –09 sierpnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w trasie S2 (km 12+970/13+380), układanie nawierzchni na odcinku Tawułkowa – Mozaikowa, ul. Mozaikowej, łącznicy Ł6, na ul. Patriotów wsch., na styku drogi DD23 i ul. Deptak, układanie nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej ul. Patriotów wsch., roboty brukarskie w trasie S2 (km 12+300/13+000, 15+700/16+500, 18+700/18+950, układanie chodnika na ul. Drozdowej do łącznicy Ł8 i ustawianie krawężników na ul. Patriotów zach., montaż schodów (km 14+300/14+800 str. prawa), ekrany akustyczne – wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne w trasie S2 (km 13+850/13+995), wykonywanie ekranów akustycznych na łącznicach Ł2, Ł3, Ł4 i Ł5 oraz na ul. Patriotów zach., montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 11+950/13+300, 14+420/14+620, 15+618/15+770), na łącznicy Ł3 oraz na ul. Patriotów wsch.,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy zbiorniku ZB22, uzupełnianie poboczy – nasypy na łącznicy Ł7, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 12+300/13+000, 14+100/14+800), przy drodze dojazdowej DD25 i na ul. Przełęczy, prace organizacyjne (km12+930/13+380), układanie geokompozytu i humusowanie wzdłuż trasy S2 (km 17+000/17+550), humusowanie (km 11+900/12+800, 14+100/14+400, 14+800/14+900, 14+600/15+700) oraz na ul. Przełęczy,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – wykonanie kanalizacji deszczowej (km 12+000, 12+015, 14+200, 14+700, 14+900, 14+985, 15+700/15+900, 16+000/16+200, 17+500, 17+600, 18+125), na odcinku ul. Mozaikowa – Tawułkowa, na rondzie Ł6, drodze dojazdowej DD25 oraz na skrzyżowaniu ul. Patriotów z ul. Lokalną, wykonanie próby szczelności kanalizacji deszczowej w trasie S2 i przeglądu kanalizacji na ul. Mozaikowej i Zabawnej,, wykonywanie drenażu  (km 13+800, 13+825, 13+830, 13+860, 13+940, 14+000, 14+125, 18+775, 18+800) oraz na łącznicy Ł5, oświetlenie drogowe – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+500/13+750, 17+300/17+600, 17+700/18+600) oraz na ul. Patriotów wsch. i Mozaikowej.

20 lipca –26 lipca 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z betonu cementowego na łącznicach Ł0, Ł4 Ł5 i Ł7, układanie nawierzchni z betonu cementowego (km 18+260/18+585, 18+690/18+895), warstwy wiążącej na łącznicach Ł3, Ł4 i Ł5 oraz warstwy ścieralnej na Łącznicach Ł0, Ł3 I na ul. Patriotów wsch., układanie chodnika na ul. Patriotów wsch. i Tawułkowej, roboty brukarskie w trasie S2 (km 13+900/14+050), drogowe prace towarzyszące (km 18+235, 18+395), roboty wykończeniowe i porządkowe na ul. Patriotów wsch., ekrany akustyczne – montaż słupów obiektowych na ekranie (16+585/16-950, WG06-0102, 17+581/17+751, WG06-03), wykonywanie podbudowy pod ekran ziemny w trasie S2 (km 15+560- 15+896) i na łącznicy Ł5, montaż słupów dla ekranu akustycznego panelowego na łącznicy Ł1, montaż kotew na głowicach ekranów łącznic  Ł3, Ł8, montaż konstrukcji ekranu ziemnego (km 14+504/14+628), zasypywanie ekranów ziemnych (km 14+504/14+628),
 • roboty ziemne: kopanie rowów przy łącznicach Ł0, Ł3, Ł7 oraz drogach dojazdowych DD20 i DD26A, umocnienie rowu odwadniającego płytami ażurowymi w trasie S2 (km 17+200/17+500), skarpowanie w pasie technologicznym, humusowanie pasów rozdział wzdłuż trasy S2 (km 16+400/16+300, 17+000/17+400), układanie geokompozytu w trasie S2 (km 17+000/17+500), obsiewanie pasa rozdziału (km 17+000/17+200), zasypka pasa rozdziału w trasie S2 (km 13+000/13+380, 13+850/14+000), zasypka pobocza przy ekranach akustycznych (km 14+375/14+550),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – montaż kręgów studni (km 12+020), prace przygotowawcze do wykonania kanalizacji deszczowej (km 13+600), zasypka rur wraz z zagęszczeniem (km 15+640, 15+660, 13+850, 15+600, 15+610, 17+770/17+800, 18+500, 18+550, 18+580) i na rondzie Ł1, montaż wylotów, wylotów i wpustów (km15+700) oraz na łącznicy Ł0, montaż włazów w pasie rozdziału, zasypka, zagęszczanie i prace porządkowe (km 17+550), regulacja wysokościowa wpustów (km 14+400/14+800, 14+700, 14+800, 14+800/14+900) oraz na ul. Patriotów wsch., Zabawnej i Izbickiej, montaż piaskownika (km 17+300), wykonanie próby szczelności kanalizacji deszczowej w trasie S2, poprawki na drenażu (km 15+400/18+500), kopanie i odwodnienie wykopu przy przepompowni, demontaż szalunków, zasypka i zagęszczanie, próby szczelności kanalizacji deszczowej  (przepompownia P17 i łącznica Ł3), roboty elektroenergetyczne – montaż tabliczek bezpiecznikowych (km 18+600/19+000), wciąganie kabli, stawianie słupów oświetleniowych na ul. Patriotów wsch., oświetlenie drogowe – kopanie trasy kablowej, montaż fundamentów, układanie kabli w trasie (km 13+900/14+100, 18+200/18+600).

13 lipca –19 lipca 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na łącznicach Ł0, Ł7, podbudowy z betonu cementowego w trasie S2 (km 13+000/13+380), układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+030/13+060,) i na ul. Patriotów wsch., układanie nawierzchni z betonu cementowego (km 14+360/14+690, 13+780/14+070), układanie warstwy poślizgowej w trasie S2 (km 13+780/14+050), oraz ścieralnej w trasie S2 (km 16+555/16+985) i na obiektach WG 06-0102, WG 06-03, roboty brukarskie w trasie S2 (km 17+200/17+500), na łącznicach Ł0 – Ł7, na ul. Patriotów wsch. i zach., układanie nawierzchni na placu manewrowym przy zbiorniku ZB23B, ekrany akustyczne – montaż słupów w trasie S2 ( km 16+585/16-950, 18+600/18+950), wykonanie podbudowy pod ekran ziemny na łącznicy Ł5,
 • roboty ziemne: kopanie rowów wzdłuż trasy głównej (km 16+500/16+550, 17+300/17+400) oraz na łącznicy Ł0, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 16+980/17+550 str. prawa), naprawa skarp przy ul. Przełęczy, humusowanie pasów rozdział, skarp i poboczy wzdłuż trasy S2 (km 17+100/17+580), układanie geomembrany w trasie S2 (km 17+300/17+570) i geowłókniny na ul. Izbickiej, roboty wykończeniowe i porządkowe przy ul. Tawułkowej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – montaż wyposażenia w studni Kd14.2, zasypka i zagęszczanie (zbiornik ZB24), wykop, wiercenie otworu w przepompowni, łączenie przepompowni ze zbiornikiem, montaż piaskowników (przepompownia P17), montaż piaskowników (km 11+500, 12+000), czyszczenie przepompowni P20 (km 18+560), betonowanie korka do rzędnej (P17 i P15), montaż rur, zasypka i zagęszczanie (km 13+490, 17+789, 18+035, 18+070, 18+145/18+175, 18+180, 18+295/18+335), montaż wylotów na odcinku oraz przy ul. Izbicka/Cygańska, wykonanie drenażu (km 15+600/15+700, 17+740/18+600), regulacja wpustów i studni (na całym odcinku) oraz na ul. Patriotów i Mozaikowej, roboty elektroenergetyczne – zasilanie obwodów energetycznych przy rondzie Ł1,  montaż stacji trafo STA-7, oświetlenie drogowe – montaż słupów latarni w trasie S2 (km 17+300/18+950), montaż oświetlenia ZDM na ul. Patriotów wsch.

06 lipca –12 lipca 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 13+030/13+090), na łącznicach Ł0, Ł7 oraz na zjazdach dróg dojazdowych DD20, DD21, DD23, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+030/13+060, 13+840/13+910, na łącznicach Ł3, Ł8 i na ul. Patriotów wsch., układanie nawierzchni z  betonu cementowego i nawierzchni bitumicznej w trasie S2 (km 14+225/14+690, 15+600/15+700), układanie nawierzchni bitumicznej w trasie S2 (km 12+445/13+030, 14+360/14+690), wykonywanie nawierzchni i ustawianie krawężników na ul. Patriotów wsch., układanie nawierzchni na placu manewrowym przy zbiornikach ZB23 i ZB23B, ekrany akustyczne – wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 (km 17+581/17+751) i na ul. Patriotów, oznakowanie poziome – na ul. Izbickiej i ul. Tawułkowej,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę dojazdową DD23, kopanie rowów wzdłuż trasy głównej (km 16+500/16+550, 16+950/17+400) oraz na łącznicy Ł0, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 17+200/17+400 str. lewa, 16+900/17+550 str. prawa) i na łącznicy Ł0, humusowanie pasów rozdział, skarp i poboczy wzdłuż trasy S2 (km 17+100/17+550) oraz na ul. Izbickiej wraz z umocnieniem geowłókniną, prace organizacyjne (km  13+600/14+690),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km  12+000/13+000, 17+000/18+500), przy zbiorniku ZB24, na ul. Patriotów, Izbickiej i Mozaikowej oraz na łącznicach Ł3 i Ł4, wykonanie drenażu (km 16+975, 17+030, 17+080, 17+150, 17+200, 17+300, 17+385, 17+400, 17+425, 17+500, 17+810/17+840, 18+100/18+130), na łącznicy Ł0, prace odwodnieniowe w trasie S2 (km 16+980/17+200) oraz na łącznicach Ł0 i Ł7, montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 17+700/18+600) oraz na ul. Patriotów wsch. i Truskolaskiej.

29 czerwca –05 lipca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie nawierzchni z betonu cementowego i nawierzchni bitumicznej w trasie S2 (km 15+600/15+700), układanie podbudowy nawierzchni drogowej na łącznicach Ł0, Ł3, Ł4, Ł5, wykonywanie nawierzchni na ul. Patriotów wsch., układanie podbudowy nawierzchni drogowej oraz nawierzchni i ustawianie krawężników na placu manewrowym drogi dojazdowej DD27, ustawianie krawężników na ul. Patriotów wsch., ekrany akustyczne – wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 (km 14+595/15+100) i na łącznicach Ł0, Ł3, Ł8 i na ul. Patriotów, montaż barier energochłonnych (km 14+133/14+345, 15+780/16+572),
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka elementów dróg i ulic na ul. Mozaikowej i łącznicy Ł7,
 • roboty ziemne: kopanie rowów wzdłuż trasy głównej (km 13+030/13+090, 16+850/17+150) oraz na łącznicach Ł0, Ł3, Ł7, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km  15+600/15+700, 17+200/17+300) na łącznicy Ł0 oraz na ul. Przełęczy i Izbickiej, humusowanie pasów rozdział, skarp i poboczy wzdłuż trasy S2 (km 14+150/14+300, 14+630/14+720, 15+240/15+300, 15+750/15+900, 16+400/16+550, 17+100/17+550) oraz na ul. Izbickiej wraz z umocnieniem geowłókniną i obsianiem, zasypki poboczy w trasie S2 (km 12+400/13+000) i na drogach dojazdowych DD25 i DD27, naprawa skarp i rowów (km 17+700/18+950),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km  12+030, 13+490, 13+530, 17+000 do WG 06-03, 17+800,  18+560), na odcinku ul. Tawułkowa - ul. Mozaikowa, na ul. Patriotów, Izbickiej i Mozaikowej oraz przy zbiorniku ZB25A, wykonanie drenażu (km 16+435/16+494, 16+524/16+571 17+120, 17+230),na łącznicy Ł5 i przy ul Izbickiej, prace odwodnieniowe w trasie S2 (km 16+985/17+570), montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+000/13+200, 17+700/18+200), montaż zasilania systemu zapobiegania gołoledzi (km 17+700).

22 czerwca – 28 czerwca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 13+850/13+900), na łącznicach Ł5, Ł8 na odcinkach po objeździe Drozdowa – Arniki i Żwanowiecka, na drodze dojazdowej DD27 oraz na ul. Patriotów wsch., układanie podbudowy nawierzchni drogowej (km13+850/13+900), na łącznicach Ł0, Ł3, Ł4, Ł5 oraz na placu manewrowym przy zbiorniku ZB2, wykonywanie nawierzchni na parkingu drogi DD26 i placu manewrowym przy zbiornikach ZB24 i ZB25, wykonywanie nawierzchni betonowej w trasie S2 (km 16+985/17+570), ustawianie krawężników przy zbiorniku ZB23B, ekrany akustyczne – wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 (km 13+806/13+897, 14+411/14+535, 14+830/14+866, 15+896/16+097) i na łącznicach Ł0, Ł3, Ł8, montaż barier energochłonnych (km 14+200/14+400, 15+319/16+111),
 • roboty ziemne: kopanie rowów wzdłuż trasy głównej (km 16+950/17+150, 17+300/17+400), wykopy przy ul. Patriotów str. wsch., wykonywanie nasypów – naprawa skarp i rowów (km 17+300/17+400, 17+500/17+600), umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków na łącznicy Ł0, na drogach dojazdowych DD20, DD20b, DD21a oraz na ul. Izbickiej, humusowanie poboczy wzdłuż trasy S2 (km 14+100/15+500, 15+600/16+550 oraz po str. lewej 17+750/17+820), na ul. Przełęczy i Izbickiej, humusowanie pasa rozdziału (km 12+500/13+000, 15+600/16+550), zasypki poboczy na drogach dojazdowych DD25 i DD27,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km  13+530, 17+760, 17+800, 18+560, 18+900), na łącznicy Ł3, na odcinkach  ul. Zabawna - ul. Izbicka i Zabawna - ul. Mozaikowa, na ul. Patriotów wsch., Izbickiej i Zabawnej, przy zbiornikach ZB24, ZB23, ZB23b, ZB24, ZB31, wykonanie drenażu (km 15+720/15+745, 15+975/15+985, 16+270/16+280, 16+425/16+435, 16+494/16+524), prace odwodnieniowe w trasie S2 (km 12+300, 17+800, 18+250, 18+700, 18+950) oraz na łącznicach Ł, Ł8, Ł4, , montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+500/14+900), na łącznicach Ł3, Ł4 i Ł8 .

15 czerwca – 21 czerwca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie koryta drogowego i układanie podbudowy nawierzchni drogowej na ul. Patriotów wsch., wykonywanie podbudowy z kruszywa na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa, na zjazdach dróg DD21, DD25, DD27, na placu manewrowym przy DD27 i na parkingu przy DD26, układanie podbudowy nawierzchni drogowej na poszerzeniach trasy S2 (km 13+960 . 14+685), wykonywanie warstwy poślizgowej (km 16+985/17+560), wykonywanie nawierzchni betonowej w trasie S2 (km 15+645/15+700, 17+775/18+585), na poszerzeniach (km 13+960/14+685 j. prawa, 14+225/14+610 j. lewa), wykonywanie nawierzchni ścieżki rowerowej przy ul. Izbickiej oraz na parkingu drogi dojazdowej DD26, układanie warstwy wiążącej na drodze dojazdowej DD25 i ścieralnej na wjazdach na drodze DD26, na rondzie Ł8, na ścieżce rowerowej i na ul. Patriotów po str. wsch. oraz na ul. Izbickiej, układanie nawierzchni z płyt ażurowych przy zbiornikach ZB 24, ZB25 i na placu manewrowym drogi DD27, wykonywanie robót brukarskich na placu manewrowym drogi DD27, na parkingu drogi DD26 oraz przy ul. Tawułkowej, ekrany – montaż podwalin pod ekrany akustyczne (km 13+115/13+200), wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 (km 12+871/12+980, 13+115/13+200), montaż konstrukcji stalowej ekranów akustycznych ziemnych (km 13+961/14+100, 14+420/14+480), montaż konstrukcji stalowej ekranów ziemnych barier energochłonnych w trasie S2 (km 13+950/13+961, 14+450/14+484), montaż barier energochłonnych (km 14+100/14+572, 14+999/15+269, 15+361/15+577) oraz na ul. Izbickiej,
 • roboty ziemne: kopanie rowów wzdłuż trasy głównej (km 13+850/13+880, 15+640/15+700), wykopy przy ul. Patriotów str. Wsch., wykopy waz z profilowaniem podłoża pod stabilizację przy łącznicach Ł3/Ł4, profilowanie i uzupełnianie poboczy przy drogach dojazdowych DD20 i DD25b, profilowanie wraz z zagęszczaniem poboczy na drodze DD21A, skarpowanie nasypu przy łącznicach Ł3/Ł5, humusowanie poboczy wzdłuż trasy S2 (km 14+876/15+560), na drodze dojazdowej DD25b i na ul. Przełęczy oraz pasa rozdziału w trasie S2 (km 14+100/15+600), obsiew mieszanką traw pasa rozdziału w trasie S2 (km 11+483/13+000), układanie geomembrany w rowie (km 15+500/15+600), umacnianie skarp biowłókniną wraz z humusowaniem przy ul. Izbickiej, zasypka poboczy wzdłuż trasy głównej S2 (km 14+150/14+420), profilowanie i zagęszczanie poboczy przy  ul. Przełęczy,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km  13+450, 13+870, 14+740, 17 + 300, 17+760), na łącznicach Ł3, Ł4 i Ł5, węźle Patriotów, przy zbiornikach ZB24, ZB31 oraz na ul. Izbickiej, wykonanie drenażu (km 15+700/15+730, 15+750/15+800, 16+015/16+035, 16+145/16+180, 16+225/16+280 oraz od ul. Izbickiej do WG 06-0102), budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na odc. zbiornik ZB24 – ul. Arniki,  roboty wodno-kanalizacyjne – budowa wodociągu na węźle Patriotów, na ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – zasilanie odbiorów energetycznych (stacja STA3, STA5, STA6), montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+500/13+400), na łącznicach Ł3, Ł7 oraz oświetlenia dla ZDM na ul. Patriotów, Izbickiej, Mozaikowej i Truskolaskiej .

08 czerwca – 14 czerwca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km  15+640/15+680), na placu manewrowym przy zbiorniku ZB24, drobne prace przygotowawcze do wykonania nawierzchni betonowej (km 18+800/18+900), układanie nawierzchni z betonu cementowego w trasie S2 (km 17+800/18+700, 18+690/18+950), układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 15+600/15+700), na ścieżce rowerowej ul. Patriotów wsch., drodze dojazdowej DD23, placu manewrowym przy zbiorniku ZB24 i przy ul. Izbickiej oraz układanie nawierzchni na placu manewrowym przy zbiorniku ZB24, na ul. Patriotów wsch. i Izbickiej płn., ustawianie krawężników na parkingu drogi dojazdowej DD26, ekrany: wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne w trasie S2 (km 15+700/15+896) i na łącznicach Ł2 Ł6, montaż ekranów akustycznych w trasie S2 (km 12+871/12+980, 13+806/13+887) oraz pali ekranów akustycznych na łącznicy Ł2, montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 16+103/16+531 str. prawa, 15+000/15+900, 16+113/16+529, str. lewa), prace organizacyjne (km 18+800/18+900),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic przy ul. Patriotów po str. wsch.,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej po wsch. str. ul. Patriotów, kopanie rowów wzdłuż trasy głównej (km 15+640/15+700) i przy ul. Izbickiej, profilowanie poboczy na drodze dojazdowej DD20 i przy ul. Przełęczy, humusowanie wzdłuż trasy S2 (km 14+876/15+560, 15+800/16+580) oraz pasa rozdziału w trasie S2 (km 14+100/15+600) na rondzie Ł8 i na ul. Izbickiej, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków na drogach dojazdowych DD25, DD26, prace organizacyjne (km 12+400/12+720),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km  13+420),  na węźle Patriotów, przy zbiornikach ZB23, ZB24, na rondach Ł3, Ł8 oraz na ul. Izbickiej, wykonanie drenażu (km 15+810/15+830, 15+900, 15+810, 15+960/16+980, roboty wodno-kanalizacyjne – pobór próbki wody do badań bakteriologicznych, płukanie na węźle Patriotów wsch., roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego na łącznicy Ł3 oraz na drodze dojazdowej DD23 i na ul. Deptak, montaż zasilania pompowni(km 16+600).

01 czerwca – 07 czerwca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km  15+640/15+680), na placu manewrowym przy zbiorniku ZB24, układanie nawierzchni z betonu cementowego w trasie S2 (km 12+400/12+950), układanie podbudowy nawierzchni drogowej na łącznicy Ł3, drodze dojazdowej DD27, na rondzie łącznicy Ł3 i przy ul. Izbickiej oraz układanie nawierzchni w trasie S2 (km 12+300/13+000), na odcinku Tawułkowa – Mozaikowa i na ul. Patriotów, wykonanie nawierzchni bitumicznej na łącznicach Ł3, Ł8, na rondzie Ł3 i Ł8 oraz na ul. Izbickiej, ustawianie krawężników w trasie S2 (km 14+100/15+600), na drodze i parkingu drogi dojazdowej DD26, ekrany: wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne w trasie S2 (km 15+800/15+896), montaż ekranów akustycznych w trasie S2 (km 13+078/13+200 i 13+798/13+871 j. lewa oraz 12+800/12+890 i 13+800/13+897 j. prawej) oraz pali ekranów akustycznych w trasie S2 (km 13+880/13+897na j. lewej i km 15+800/15+897 na j. prawej) oraz na łącznicach Ł3 i Ł6, montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 12+360/12+798, 14+599/15+501 – pas rozdziału, 14+572/15+500 j. lewa), montaż ekranów przeciwolśnieniowych (km 16+535/17+581),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic przy  ul. Patriotów,
 • roboty ziemne: wykopy (km 15+640/15+660), wykonywanie nasypów – zasypki poboczy w  trasie S2 (km 16+555/18+708), na drogach dojazdowych DD20 i DD25, profilowanie poboczy na drodze dojazdowej DD25 i przy ul. Przełęczy, humusowanie pasa rozdziału w trasie S2 (km 14+100/15+600) na rondzie Ł8 i na ul. Izbickiej, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków na drodze dojazdowej DD26, prace organizacyjne (km 12+400/12+720),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej na węźle Patriotów, na odcinkach ul. Mozaikowa - ul. Tawułkowa i ul. Zabawna - ul. Izbicka, przy zbiornikach ZB23; ZB31, na rondzie Ł3 oraz na ul. Izbickiej, wykonanie drenażu (km 15+441/15+511, 15+995/16+065, 16+100/16+155), roboty odwodnieniowe pasie rozdziału (km 14+100, 15+600) i na łącznicy Ł0, roboty wodno-kanalizacyjne – wykonywanie kanalizacji sanitarnej na węźle Patriotów, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+600/13+800, 18+600), na łącznicy Ł8 oraz ul. Izbickiej i Mozaikowej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 15+600).

25 maja – 31 maja 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: budowa drogi technologicznej - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze dojazdowej DD27, układanie podbudowy nawierzchni drogowej na rondzie łącznicy Ł3 i układanie nawierzchni na rondzie łącznicy Ł3 oraz na ul. Patriotów wsch. i Izbickiej, wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach dojazdowych DD25, DD25b, DD26 oraz na objeździe ul. Izbickiej, ustawianie krawężników na rondzie łącznicy Ł3, ekrany: wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne w trasie S2 (km 15+700/15+896) i na łącznicy Ł0, wykonywanie ekranów akustycznych jezdni lewej trasy S2 (km 12+726/12+798, 12+871/12+954, 13+078/13+200, 13+226/13+320, 13+700/13+798, 13+798/13+871, 14+220/14+420, 15+896/16+097) i na jezdni prawej (km 12+580/12+650), montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 11+897/12+247 j. lewa, 11+480/11+704 j. prawa),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic w trasie S2 (km 15+640/15+660) oraz przy  ul. Izbickiej,
 • roboty ziemne: wykopy przy łącznicy Ł8 i przy ul. Izbickiej, wykonywanie nasypów przy trasie S2 (km  15+896/16+109), na drodze dojazdowej DD26, pod tereny zielone łącznicy Ł8 i na rondzie przy łącznicy, humusowanie w trasie S2 (km 12+300/13+000, 14+583/15+600) i pasa rozdziału w trasie S2 (km 14+100/15+600), umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 16+990/17+500), montaż schodów po stronie lewej (km 17+830, 18+030),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+468/12+900 11+970, 13+490), na odcinkach ul. Mozaikowa - ul. Tawułkowa i ul. Zabawna - ul. Izbicka, przy zbiornikach ZB22; ZB23, na rondzie Ł3 oraz na ul. Izbickiej wykonanie drenażu (km 14+127/14+895, 14+895/14+970, 15+070/15+220), roboty odwodnieniowe na łącznicach Ł8 i Ł9 oraz przy ul. Izbickiej, roboty wodno-kanalizacyjne – wykonywanie kanalizacji sanitarnej na węźle Patriotów, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+100), oraz ul. Izbickiej i Patriotów wsch., montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 13+000, 13+400/13+800, 13+700).

18 maja – 24 maja 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze dojazdowej DD28, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi pod pas technologiczny i pod parking przy drodze dojazdowej, układanie podbudowy nawierzchni drogowej (km 12+400/13+000, wykonywanie nawierzchni na ul. Patriotów, na rondzie ł3 i na ul. Izbickiej, układanie chodnika z kostki brukowej na ul. Patriotów wsch., ustawianie krawężników i obrzeży na ul. Izbicka str. Płn., ekrany: wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne w trasie S2 (km 12+860/13+036), wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 (km 12+069/12+600, 13+078/13+150, 15+896/16+097, 17+541/17+791), ekranów przeciwolśnieniowych na dojazdach do obiektu WG 06-03, montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 11+411/12+274),
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Izbickiej, wykopy w pasie technologicznym, na terenach zielonych przy DD25, placu manewrowym oraz parkingu przy DD26 i przy ul. Izbickiej, humusowanie w trasie S2 i pasa rozdziału w trasie S2 (km 12+000/12+170 j. lewa, 11+483/13+000), umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 16+990/17+550) oraz na ul. Tawułkowej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+485/13+490), przy zbiornikach ZB22; ZB23, ZB24, ZB25, na rondach Ł3, Ł8 oraz na ul. Izbickiej i Cygańskiej, wykonanie drenażu (km 11+650, 11+680, 12+127/12+158, 12+187/12+247, 12+375/12+445, 14+500/14+580, 14+600/14+640, 15+220/15+270, 15+535/15+580, 15+600), roboty odwodnieniowe w trasie S2 (km 11+500/12+300), roboty wodociągowe – budowa wodociągu przy ul. Patriotów – prace porządkowe,  roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+100/13+500), oraz ul. Izbickiej i Truskolaskiej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 13+000, 13+100/13+300), budowa przyłącza energetycznego (km 18+600).

11 maja – 17 maja 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na drogach dojazdowych DD27 i DD28, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi przy ul. Izbickiej, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 12+400/13+000), układanie nawierzchni drogowej po wsch. stronie ul. Patriotów, na odcinku ul. Patriotów str. wsch. - rondo Ł3 i na rondzie Ł3, wykonywanie opaski z płytek chodnikowych na ul. "ul. Patriotów oraz na rondzie przy ul. Izbickiej, ustawianie krawężników przy ul Patriotów, układanie nawierzchni z płyt ażurowych przy zbiorniku ZB42, ekrany: wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne w trasie S2 (km 12+250/12+350, 13+930/14+136) i na łącznicy Ł0, wykonywanie ekranów akustycznych na j. lewej trasy S2 (km 12+069/12+430, 17+800/18+221), montaż schodów w km 17+830,
 • roboty ziemne: wykopy wzdłuż trasy S2 (km 17+100/17+400), na parkingu przy DD26, placu manewrowym przy DD27 oraz przy łącznicy Ł8 i ul. Izbickiej, wykonywanie nasypów na drodze dojazdowej DD25 i przy ul. Izbickiej, humusowanie pasa rozdziału w trasie S2 (km 11+483/13+000, 16+075/16+145), wypełnienie humusem nawierzchni z ażurów w pasie technologicznym (km  15+700/16+000), umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 11+483/11+952, 16+990/17+550), prace organizacyjne (km 12+400/13+100, 14+300/14+700),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+560, 11+970, 12+010, 12+620/12+770, 13+430, 16+500, 17+300, 17+320), przy zbiornikach ZB22; ZB23C, ZB24, ZB25, na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa, na rondach Ł3, Ł8 oraz na ul. Izbickiej i Arniki, wykonanie drenażu (km 11+485/11+620, 11+960/11+745, 12+247/12+364, 12+900), roboty wodociągowe – budowa wodociągu przy ul. Patriotów,  roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 oraz ul. Izbickiej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 13+000, 13+100/13+500, 17+200/17+600).

04 maja – 10 maja 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze DD28, prace przygotowawcze do wykonywania podbudowy i układanie podbudowy w trasie S2 (km 14+600/14+800),układanie nawierzchni drogowej przy zbiornikach ZB42 i ZB43, układanie nawierzchni bitumicznej na drogach dojazdowych DD20, DD20b,  DD21, DD21a i DD26, ustawianie krawężników przy ul. Patriotów, ekrany : wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne wzdłuż j. lewej trasy S2 (km 13+930/14+136), wykonywanie ekranów akustycznych w trasie S2 j. lewa (km 12+300/12+550, 17+800/17+900),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic przy ul. Izbickiej i na drodze dojazdowej DD26,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Izbickiej, wykopy wzdłuż trasy S2 (km 16+990/17+100, 17+300/17+560) oraz przy ul. Izbickiej, wykonywanie nasypów (km  17+000/17+300), drogach dojazdowych DD27 i DD27a, przy zbiorniku ZB23B oraz przy ul. Izbickiej, umacnianie poboczy, skarp, rowów i ścieków w trasie S2 (km 12+355/13+050),  wykonywanie warstwy wzmacniająco-ochronnej przy ul. Izbickiej,  
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+400, 11+970, 12+010, 13+430, 17+300), przy zbiornikach ZB22; ZB23C, ZB24, ZB39, na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa, Mozaikowa – Patriotów  oraz na ul. Izbickiej i Arniki, prace porządkowe po budowie kanalizacji deszczowej w km 18+100 oraz na ul. Izbickiej, wykonanie drenażu (km 11+960, 12+100/12+000, 12+700, 12+750, 12+880), prace odwodnieniowe w trasie S2 (km 11+500/13+050), roboty wodociągowe – budowa wodociągu przy ul. Patriotów,  roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 18+600) oraz ul. Izbickiej, Mozaikowej i na Tawułkowej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km  13+500/13+800, 17+300/17+700), budowa przyłącza energetycznego w trasie S2 (km 18+950), montaż zasilania pompowni.

27 kwietnia – 03 maja 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+880/14+040, 13+780/13+840), na drodze dojazdowej DD27 i na ul. Izbickiej, układanie nawierzchni bitumicznej ul. Deptak i Przełączy oraz warstwy wiążącej na ul. Przełęczy i Izbickiej, pielęgnacja podbudowy, drobne prace porządkowe w trasie S2 (km 13+780/13+840), uzupełniające prace brukarskie w trasie S2 (km 12+300/13+050), roboty brukarskie na rondzie przy ul. Izbickiej, na ul. Przełęczy, rowie na odc. od ul. Tawułkowej do Mozaikowej oraz na skrzyżowaniu DD20,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic – wykonywanie objazdu (km 13+300),
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej z wywozem na zjazdach drogi DD27, wykopy na placu manewrowym przy zbiorniku ZB42, kopanie rowów wzdłuż trasy S2 (km 18+760/18+780) oraz przy drogach dojazdowych DD26, DD27 i DD28,  skarpowanie wykopu przy drodze DD28, zasypka pasa rozdziału w trasie S2 (km 17+000/17+300) i przy drodze dojazdowej DD28, zasypka poboczy oraz pasów rozdziału wraz z zagęszczaniem w trasie S2 (km 17+300/18+580), przygotowanie podłoża pod ekrany (km 13+750/13+870),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+400, 12+010, 13+430, 17+300,18+150), na łącznicy Ł3, przy zbiornikach ZB24, ZB39, ZB42 na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa, Izbicka – Mozaikowa oraz na ul. Izbickiej, wykonanie drenażu (km 12+200/12+100, 12+300, 12+200,  12+580/12+620), roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 18+600) oraz na ul. Tawułkowej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km  14+900/17+200), budowa przyłącza energetycznego w trasie S2 (km 18+950), montaż zasilania pompowni (km 13+000, 15+600).

20 kwietnia – 26 kwietnia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 13+750/13+870),  pod pas technologiczny i na dojeździe do zbiornika ZB43, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+100/13+410, 16+950/17+555), na rondzie łącznicy Ł8, przy ul. Patriotów wsch. i Przełęczy, układanie nawierzchni bitumicznej na łącznicach Ł0 i Ł1, i DD23a oraz  na ul. Deptak i Tawułkowej, roboty brukarskie na rondzie przy ul. Izbickiej, na ul. Przełęczy oraz na ciągu pieszo – rowerowym pomiędzy ul. Tawułkowa – Mozaikowa,
 • roboty ziemne: wykopy na placu manewrowym przy zbiorniku ZB42, kopanie rowów wzdłuż trasy S2 (km 18+671/18+950) oraz przy drogach dojazdowych DD27 i DD28,  zasypka poboczy w trasie S2 (km 17+740/18+580) i pasa rozdziału (km17+740/18+580), przygotowanie i dowóz materiału do wbudowania (km 15+650),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 12+010, 12+900, 13+430, 17+300, 12+300/12+200), na łącznicy Ł3, przy zbiornikach ZB23, ZB24, ZB39, na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa, prace porządkowe po wykonaniu drenażu (km 12+350, 12+500) oraz na ul. Deptak i  ul. Izbickiej roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 18+600), montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km  14+900/ 15+400, 16+600/17+200, 17+000/17+300), budowa przyłącza energetycznego w trasie S2 (km 18+950, 18+600).

13 kwietnia – 19 kwietnia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi na zjazdach dojazdowej DD27 i zjeździe pasa technologicznego oraz na pasie technologicznym, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+380/13+410, 16+950/17+560, 17+780/18+580), na łącznicach Ł0, Ł1, Ł5, Ł6, rondzie Ł8 i na drodze dojazdowej DD27a,  układanie nawierzchni bitumicznej w trasie S2 (km 13+750/13+780), na łącznicach Ł0, Ł5, Ł9 oraz  na ul. Mozaikowej, Deptak i Tuberozy, roboty brukarskie na odcinku pomiędzy ul. Tawułkowa – Mozaikowa,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic na ul. Izbickiej,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na zjazdach drogi dojazdowej DD27 i na placu przy zbiorniku ZB42, wykopy na placu przy zbiorniku ZB42 i przy ul. Izbickiej, kopanie rowów przy trasie S2 (km 15+235/15+300), skarpowanie nasypu w trasie S2 (km 16+950/17+000), umocnienie rowu w ciągu pieszo - rowerowym na odcinku ul. Tawułkowa – ul. Mozaikowa, zasypka poboczy w trasie S2 (km 17+780/18+580, 18+680/18+950) oraz przy drodze DD26, stabilizacja podłoża cementem  w trasie S2 (km 13+390/13+405), na łącznicy Ł5 oraz na drogach dojazdowych DD26 i DD28,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+500, 11+700, 12+010, 13+430, 16+600, 17+300), na łącznicy Ł3, przy zbiornikach ZB23, ZB23B, ZB24, kanale Zagoździańskim, na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa, oraz na ul. Mozaikowej, ul. Izbickiej roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego przy ul. Izbickiej.

06 kwietnia – 12 kwietnia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi dojazdowej DD27a i placu manewrowego przy DD27 oraz przy ul. Przełęczy, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+750/13+780, 17+780/18+580), pod łącznice Ł5 i Ł9, na rondzie R oraz na ul. Deptak, układanie nawierzchni bitumicznej na rondzie przy ul. Izbickiej oraz na ul. Mozaikowej, roboty brukarskie w trasie S2 (km 13+750), w rowie na odc. ul. Mozaikowa – Tawułkowa , na. ul. Deptak, Mozaikowa i Izbicka oraz na rondzie ul. Patriotów, budowa drogi technologicznej DD27,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod zjazd pasa technologicznego, wykopy przy trasie S2 (km 15+210, 15+310), przy drodze dojazdowej DD27a, wykonywanie nasypu, zasypka pobocza przy drodze dojazdowej DD28, prace porządkowe przy Kanale Zagoździańskim,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+500, 11+700, 13+750, 15+500, 16+600, 17+300, 17+325, 17+560), na łącznicy Ł3, przy zbiornikach ZB23B, ZB24; ZB25 oraz na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa,  roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 oraz przy ul. Patriotów wsch. i zach., budowa przyłącza energetycznego w trasie S2 (km 18+950), wykonywanie drenażu w trasie S2 (km  13+205 ).

30 marca – 05 kwietnia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi pod łącznicę Ł0 i drogi dojazdowe DD25, DD26 i DD27, na dojeździe do zbiornika ZB43, w pasie technologicznym oraz przy ul. Przełęczy, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+750/13+850, 17+780/18+580) i na ul. Deptak, układanie nawierzchni bitumicznej w trasie S2 (km 18+585/8+615), na drogach dojazdowych DD25b, DD26, DD27, na wjeździe awaryjnym drogi DD26 i na ul. Izbickiej,  roboty brukarskie na ul. Mozaikowej, Tawułkowej, na odc. ul. Izbicka/ul. Przełęczy i rondo Patriotów,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka elementów dróg i ulic przy ul. Przełęczy,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na wjeździe na DD25, wykopy w rejonie łącznicy Ł5, przy drodze dojazdowej DD27a,  w pasie technologicznym oraz przy ul. Przełęczy i ul. Izbickiej, skarpowanie nasypów  trasie S2 (km 16+970/16+990) oraz przy ul. Izbickiej, wykonywanie nasypu na zjeździe do stanowiska odladzania przy obiekcie WG06-03, wykonywanie warstwy wzmacniająco-ochronnej na łącznicy Ł3, zasypka poboczy przy drogach dojazdowych DD26 oraz DD25b i przy ul Przełęczy,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 15+500, 16+600, 16+700, 17+300, 17+410, 17+560), na łącznicy Ł3, na rondzie oraz na ul. Tawułkowej, Deptak, Izbickiej i Mozaikowej, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 13+255; 13+355) i przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 14+10/14+300), przy ul. Tawułkowej i Izbickiej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 12+000/12+350, 15+300/15+500, 18+100/18+600), montaż zasilania pompowni przy łącznicy Ł3.

23 marca – 29 marca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 13+750/13+850), pod łącznicę Ł0, drogę dojazdową DD26, w pasach technologicznych oraz przy ul. Izbickiej, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+750/13+850, 16+953/16+983, 17+770/18+420, 18+680/18+950) na łącznicach  Ł5. Ł6, Ł9, Ł0/Ł1 i na ul. Izbickiej, układanie nawierzchni bitumicznej w trasie S2 (km 18+585/8+615), na drogach dojazdowych DD25b, DD26, DD27, na wjeździe awaryjnym drogi DD26 i na ul. Izbickiej,  roboty brukarskie na ul. Mozaikowej, ul. Deptak, na rondzie ul. Izbicka/ul. Przełęczy i rondo Patriotów,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka elementów dróg i ulic przy ul. Przełęczy i ul. Izbickiej,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na drodze dojazdowej DD27, wykopy przy trasie S2 (km 12+270, 12+320, 14+200, 14+500, 15+650 , 15+750), w rejonie łącznicy Ł0, w pasach technologicznych, oraz przy ul. Przełęczy i ul. Izbickiej, wykonywanie nasypów w pasie technologicznym (km 15+250/17+400), pod drogę dojazdową DD25 i zasypka poboczy przy drogach dojazdowych DD26 oraz DD27, umocnienie skarp przy obiekcie PG 06-02),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 16+600, 16+900, 17+300, 17+410, 17+560, 18+400/18+420), na odc. trasy ul. Mozaikowa - ul. Tawułkowa, ul. Zabawna - ul. Izbicka, łącznicach Ł3 i Ł5 oraz na ul. Izbickiej i Mozaikowej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 14+200/14+900), na łącznicy Ł8 oraz przy ul. Truskolaskiej i Izbickiej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 12+100/13+000).

16 marca – 22 marca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 13+750/13+850) oraz pod łącznice Ł0, Ł5 i Ł9, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+300/13+400) oraz na drogach DD26, DD27 i na zjazdach awaryjnych drogi DD25, układanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach awaryjnych S2 (km 12+135, 12+260) oraz na drogach dojazdowych DD20b, DD21, DD21a, roboty brukarskie na rondzie R3, przy ul. Izbickiej i na odcinku pomiędzy ul. Tawułkową a Mozaikową,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na drodze dojazdowej DD26, wykopy przy trasie S2 (km 12+300, 13+050, 13+750, 13+850), w rejonie łącznic Ł5, Ł6 i dróg dojazdowych DD20, DD20b, DD25, DD26, przy ul. Tawułkowej oraz na odc. ul. Zabawna – Izbicka, profilowanie dna wykopu przy łącznicy Ł9, wykopy – oczyszczanie dna wykopu pod ekrany w trasie S2 (km 14+400, 15+500), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 15+720/16+000) i zasypka poboczy (km 17+795/18+566), umocnienie skarp przy obiekcie PG 06-02),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 12+000, 14+600/14+693, 15+800/16+435, 16+800, 16+900 17+300, 17+410, 17+560, 18+090, 18+150/18+250, 18+270, 18+570) na łącznicy Ł3, na rondzie R8, przy zbiorniku ZB22 oraz przy ul. Deptak i Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+000/13+200, 14+200/14+900), oraz przy ul. Deptak i Izbickiej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 13+000/13+200, 18+600).

09 marca – 15 marca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 12+260/12+830), na rondzie Ł8, drogach dojazdowych DD23a oraz DD26 i na ul. Izbickiej, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 12+300/12+930) oraz na drogach DD20b; DD26 i DD27, roboty brukarskie przy zbiorniku ZB32, na drogach dojazdowych DD20b, DD21, DD27 oraz na ul. Tawułkowej, Mozaikowej, Przełęczy i Izbickiej,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na drodze dojazdowej DD23a i z wywozem na DD26, wykop i profilowanie dna wraz z wykonaniem warstwy z dokopu pod drogę dojazdową DD26 i na rondzie R8, stabilizacja cementem na rondzie R8, wykop w trasie S2 (km 12+300, 13+050, 13+750, 13+850), profilowanie dna wykopu wraz z rozłożeniem materiału z dokopu (km 13+750, 13+850) i na drodze DD26, skarpowanie nasypu przy ul. Mozaikowej po str. zachodniej, korytowanie i stabilizacja wjazdu awaryjnego oraz wykonanie górnej warstwy nasypu na DD26, hałdowanie materiału nasypowego (km 13+900), przygotowanie i dowóz materiału do wbudowania przy ul. Izbickiej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 12+000, 13+800, 15+800/16+435, 17+400, 17+410, 17+560, 17+800, 18+090, 18+150/18+250, 18+270, 18+390, 18+450, 18+450, 18+565, 18+570), na łącznicy Ł3, przy drodze dojazdowej DD27, przy zbiornikach ZB22 i ZB24 oraz przy ul. Izbickiej, roboty wodociągowe – przy ul. Mozaikowej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 11+900/12+300, 14+200/14+900, 18+600/18+800), montaż przyłącza energetycznego (km 18+600) oraz sieci zasilającej w trasie S2 (km 17+300, 18+600), zasilanie obwodów elektroenergetycznych (km 18+600).

02 marca – 08 marca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 12+070/12+260, 12+840/12+975, 13+210/13+380)n na styku łącznic Ł0/Ł1 oraz na wjazdach na DD25, wykonywanie robót brukarskich w trasie S2 na odc. ul. Tawułkowa – Mozaikowa, przy ul Przełęczy i Izbickiej, rozkładanie podbudowy z kruszywa na drodze dojazdowej DD20 i DD25A, układanie podbudowy nawierzchni drogowej na drodze dojazdowej DD25a i na wjazdach awaryjnych DD20 i DD21, poprawa rozłożenia kruszywa na drodze dojazdowej DD20 i DD25,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej z wywozem, wykop i profilowanie dna po odhumusowaniu wraz z wykonaniem warstwy z dokopu pod drogę dojazdową DD26, stabilizacja warstwy wzmacniająco-ochronnej na drodze dojazdowej DD26, wykonanie stabilizacji górnej warstwy nasypu na ul. Izbickiej, stabilizacja, profilowanie wraz z  dogęszczaniem stabilizacji na rondzie R3, wykop i profilowanie dna wykopu przy ul. Deptak, przygotowanie do wykonania stabilizacji na zjazdach przy drodze dojazdowej DD25, stabilizacja cementem przy łącznicach  Ł5/Ł6 i ulicy Deptak, wykonywanie drenażu na łącznicy Ł5 i przy ul. Izbickiej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 12+200, 16+950, 17+400, 17+560, 17+800, 18+100, 18+180, 18+560), na łącznicy Ł3, przy drodze dojazdowej DD27 oraz przy ul. Izbickiej i Tawułkowej, roboty wodociągowe – przy ul. Mozaikowej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego przy ul. Mozaikowej i Zabawnej oraz sieci zasilającej w trasie S2 (km 13+750/14+300, 16+000/16+500), zasilanie pompowni (km 13+700).

24 lutego – 01 marca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie robót brukarskich w trasie S2 (km 11+500/12+200, 14+500, 16+200/16+500), na rondzie Ł8, drodze dojazdowej DD27 oraz przy ul. Tawułkowej, Przełęczy i Izbickiej, wstępne rozkładanie podbudowy z kruszywa na rondzie Ł8 i pod drogi dojazdowe DD20b, DD21b oraz DD27, wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na drodze DD27, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 12+300/12+388),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic - ul. Mozaikowa,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej, profilowanie, wykop, wykonanie warstwy nasypu z materiału z dokopu w trasie S2 (km 12+300/12+600), zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej wraz z korytowaniem pod drogę dojazdową DD20, zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej wraz z korytowaniem i stabilizacją na wjeździe na DD20a, wykonywanie stabilizacji pod ekrany w trasie S2 (km 12+388/12+488), stabilizacja cementem w trasie S2 (km 12+300/13+000) oraz przy połączeniu z DD21a, kopanie rowu i zasypka poboczy przy ul. Przełęczy, wykonanie warstwy z materiału z dokopu w trasie S2 (km 12+300/12+400, 13+222), profilowanie dna wykopu wanny szczelnej i na rondzie R3 wraz z wykonaniem warstwy z materiału z dokopu, wykop pod wannę szczelną wraz z wywozem materiału, wykonywanie drenażu przy ul. Izbickiej, hałdowanie materiału nasypowego (km 13+320),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+620, 11+650, 11+695, 13+255, 16+900, 17+000, 17+030, 17+510, 17+540, 17+560, 17+600, 17+670, 17+700, 18+120, 18+240, 18+570,18+580), przy zbiorniku ZB22, łącznicy Ł3 oraz przy ul. Mozaikowej, Izbickiej i Tawułkowej, roboty wodociągowe – w trasie S2 (km 18+240) i przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 11+400/13+000, 14+200/14+900) oraz przy ul. Mozaikowej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 12+200/13+000, 13+750/14+300) oraz na łącznicy Ł3.

17 lutego – 23 lutego 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+880/14+020), wykonywanie robót brukarskich na rondzie Ł8, drodze dojazdowej DD27, przy ul. Patriotów wsch., Mozaikowej i Tawułkowej oraz w pasie technologicznym zbiornika ZB23a, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi wraz z wykonaniem nawierzchni betonowej na drodze DD27,   
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej, profilowanie, wykop, wykonanie warstwy nasypu z materiału z dokopu w trasie S2 (km 12+600/13+000), kopanie rowu i zasypka poboczy w trasie (km 11+800/12+300), stabilizacja cementem w wykopie na pasie zewnętrznym ronda R6, zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej i wykop z wywozem, wykonanie warstwy nasypu z materiału z dokopu stabilizacja cementem w wykopie pod drogę dojazdową DD26, uzupełnianie pasa rozdziału wraz z zasypką poboczy i stabilizacja cementem na zjazdach drogi dojazdowej DD20, kopanie rowu i zasypka poboczy wraz z zagęszczeniem, stabilizacja cementem w wykopie na zjazdach na ul. Przełęczy, wykopy, stabilizacja cementem w wykopie, wykonanie zasypki pobocza pod kruszywa przy drodze dojazdowej DD25, zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na wjazdach  na wjeździe awaryjnym, korytowanie zjazdów, zasypka pobocza ,stabilizacja cementem zjazdów na drodze dojazdowej DD21, przygotowanie podłoża pod drenaż (km 16+850), wykonywanie drenażu przy ul. Izbickiej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+800, 11+920, 11+950, 11+970, 12+270, 12+280, 13+420, 13+560, 13+600, 13+990, 15+300, 16+070, 17+035, 17+220, 17+430, 17+510, 17+600, 17+650, 17+670, 18+500, 18+510, 18+515, 18+560, 18+570, 18+580), przy zbiornikach ZB22 i ZB24, łącznicy Ł3 oraz przy ul. Mozaikowej, Izbickiej i Patriotów, roboty wodociągowe – przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – budowa przyłącza energetycznego w trasie S2 (km 18+500.18+950), montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 12+300/13+000, 14+200/14+900) oraz przy ul. Tawułkowej, Izbickiej i Mozaikowej, montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 15+400/16+200), montaż zasilania przepompowni, roboty teletechniczne – obniżenie kanału teletechnicznego na łącznicy Ł9.

10 lutego – 16 lutego 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie robót brukarskich na rondzie Ł8, przy ul. Patriotów wsch., Mozaikowej i Deptak oraz w pasie technologicznym zbiornika ZB23a,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej wraz z zasypką poboczy na zjazdach przy ul. Przełęczy i przy DD23a, wykopy w trasie S2 (km 11+483/11+800, 12+250/12+320) i przy łącznicy Ł7, kopanie rowów wraz z zasypką poboczy w trasie S2 (km 11+483/12+000), przy ul. Celulozy i na drodze DD20, zasypka poboczy wraz z  zagęszczaniem w trasie S2 (na odc. od km 1483 do ul. Celulozy, wykonywanie nasypów przy ul. Izbickiej, profilowanie i dogęszczanie nasypu przy ul. Izbickiej, skarpowanie nasypu przy ul. Tawułkowej, profilowanie warstw nasypowych przed stabilizacją cementem na drodze DD25b, umocnienie skarp i rowów wraz z humusowaniem w trasie S2 (km 11+800/1200), przygotowanie podłoża pod wykonywanie drenażu (km 16+850), wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 13+385),na łącznicy Ł0, przy ul. Izbickiej, hałdowanie materiału nasypowego, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 13+300),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 13+319, 13+560, 13+850, 14+820, 15+200, 15+210, 15+530, 17+090, 17+200, 17+250, 17+800, 18+180, 18+510), przy zbiorniku ZB24, łącznicach Ł3 i Ł5, na rondzie Ł8 oraz przy ul. Mozaikowej, roboty wodociągowe – przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – budowa przyłącza energetycznego w trasie S2 (km 18+500.18+950), montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 11+400/12+300), na łącznicy Ł4 oraz przy ul. Tawułkowej, montaż sieci zasilającej (km 14+200/15+600).

03 lutego – 09 lutego 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie robót brukarskich na rondzie Ł8, przy ul. Patriotów wsch. oraz na ul.  Mozaikowej i Deptak, przygotowanie podłoża pod konstrukcję dróg na zjazdach DD20/DD21 i pod drogę DD21a,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka drogi technologicznej bypass Drozdowa – Patriotów wsch.,
 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 11+800/12+300), na rondzie Ł6, przy łącznicy Ł7 i Ł0/Deptak, wykopy i zasypka poboczy wraz z  zagęszczaniem przy drodze DD20, wykonywanie nasypów przy ul. Izbickiej, na zjazdach drogi DD28, wykonywanie stabilizacji na zjazdach DD20 i DD21 oraz pod drogę DD21a i przy ul. Przełęczy, profilowanie i zagęszczanie podłoża w pasie rozdziału w trasie S2 na odc. Kanał Zagoździański/Tawułkowa oraz przy DD20, wykonywanie warstwy nasypu za materiału z dokopu pod łącznicę Ł9, profilowanie wykopu pod stabilizację i wykonanie stabilizacji w wykopie (km 13+830/14+020), stabilizacja cementem w wykopie na dojeździe do zbiornika ZB 23, kopanie rowu wraz z zasypką poboczy na odc. Kanał Zagoździański/Tawułkowa, wykonywanie drenażu przy ul. Izbickiej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 13+319, 13+325, 13+335, 13+375, 13+500, 13+520, 13+525, 13+540, 14+320, 14+485, 14+580, 14+900, 17+100, 17+180, 17+200, 17+210, 17+300, 18+640, na odc. ul. Zabawna/Izbicka i ul. Tawułkowa/Mozaikowa), przy zbiornikach ZB 32 i ZB42, Kanale Zagoździańskim, łącznicach Ł5 oraz Ł6, na rondzie przy łącznicach Ł1/Ł8 oraz przy ul. Mozaikowej, Izbickiej, roboty wodociągowe – przy ul. Izbickiej i Przełęczy, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 11+400/13+000, 14+200/14+900), przy ul. Mozaikowej i Tawułkowej.

27 stycznia– 02 lutego 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie robót brukarskich na rondzie Ł8, przy ul. Patriotów wsch. w pasie techniczny pomiędzy zbiornikami ZB30 a ZB30a oraz na ul. Tawułkowej i Mozaikowej, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi i układanie podbudowy nawierzchni pod drogę DD27,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka ronda R6 wraz korytowaniem pod warstwę materiału z dokopu,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej z wywozem na zjazdach dróg dojazdowych oraz zasypką poboczy DD20 i DD21, kopanie rowu w trasie S2 (km 11+800/12+950 str. lewa), kopanie rowu  z wywozem, zasypką poboczy i zagęszczaniem przy drodze dojazdowej DD20a, wykopy przy drodze dojazdowej przy drogach dojazdowych DD20a i DD20b, rozbiórka drogi z płyt żelbetowych wraz z usunięciem zalegającego materiału, profilowaniem podłoża i wykonaniem warstwy z dokopu (DD21a), wykop pod łącznicę Ł9 z wywozem na nasyp przy ul. Izbickiej, wykonywanie nasypu wraz z profilowaniem i dogęszczaniem przy ul. Izbickiej, skarpowanie nasypu, kopanie rowu i zasypka poboczy przy ul. Tawułkowej, stabilizacja gruntu cementem w trasie S2 (km 13+800/14+020), ustawianie szalunków i rozkładanie geosiatki przy ul. Izbickiej, kopanie rowu i zasypka poboczy, hałdowanie materiału nasypowego przy ul. Izbickiej, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 12+300), pod łącznicę Ł5 i przy ul. Izbickiej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (13+375, 13+500, 13+550, 14+200, 14+445, 16+450, 16+750, 17+200, 17+215, 17+300, 17+600, 18+390), na zbiornikach ZB 32 i ZB34, na drogach dojazdowych DD21a i DD27, łącznicy Ł5 oraz przy ul. Mozaikowej, Izbickiej oraz przy kanale Zagoździańskim, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego (km 11+900/12+200, 12+300/13+000, 13+200/13+400, 14+200/14+900, 18+200/18+300), na łącznicach Ł0 i Ł5, przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia przy ul. Izbickiej.

20 stycznia– 26 stycznia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z kruszywa na łącznicy Ł3, pod drogę dojazdową DD20 i przy ul. Deptak, wykonywanie robót brukarskich na rondzie Ł8, chodniku przy rondzieŁ8, na drodze dojazdowej DD21, w pasie techniczny pomiędzy zbiornikami ZB30 a ZB31a oraz na ul. Tawułkowej i Mozaikowej, ,  przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi przy ul. Patriotów wsch. – rondo Ł8, budowa drogi technologicznej DD27,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej i wykop przy ul. Deptak, kopanie rowu i skarpowanie nasypu przy ul. Mozaikowej i Tuberozy, profilowanie wykopu z wykonaniem warstwy z dokopu w trasie S2 (km 13+800/14+020), wykonanie stabilizacji przy ul. Izbickiej, wykonywanie nasypów pod drogę dojazdową DD25b, oraz przy ul. Izbickiej, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 12+300, 12+445, 12+480, 12+510, 12+550) oraz przy drodze dojazdowej DD25, zasypka poboczy przy DD20 oraz przy ul. Tuberozy, hałdowanie materiału nasypowego przy ul. Izbickiej, wzmocnienie podłoża cementem w wykopie przy ul. Deptak,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 12+310/13+084 str. prawa, 12+710/13+375, 13+500/13+365, 13+940/17+300, 18+100), na drodze dojazdowej DD27, łącznicach Ł3 i Ł5 oraz przy ul. Zabawnej, Izbickiej, kanale Zagoździańskim i zbiorniku ZB 27, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego (km 12+200/13+000, 14+300) oraz przy ul. Mozaikowej,

13 stycznia– 19 stycznia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi przy ul. Patriotów wsch. – rondo Ł8, budowa drogi technologicznej DD27,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod łącznicę Ł9, wykopy w trasie S2 (km 16+300/16+550) i przy ul. Patriotów wsch., wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 14+680/14+800), pod drogę dojazdową DD25 i DD25b, oraz przy ul. Izbickiej, Patriotów wsch. I Deptak, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 12+320, 12+300, 13+105, 13+150), pod łącznicę Ł4 i Ł5 oraz drenażu podwójnego (km 13+755),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+500/12+300, 12+400/12+800, 13+360, 13+375, 13+500, 14+308, 14+300, 17+300, 17+750, 18+000), na drodze dojazdowej DD27, łącznicach Ł5 i Ł7 oraz przy ul. Izbickiej i zbiorniku ZB 23c, roboty wodociągowe – budowa wodociągu przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – montaż sieci zasilającej w trasie S2 (km 15+500), montaż oświetlenia drogowego (km 13+000), na łącznicach Ł7 i Ł8 oraz przy ul. Tawułkowej,

06 stycznia– 11 stycznia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • układanie nawierzchni podbudowy drogowej na drodze dojazdowej DD20, budowa drogi technologicznej DD25 i DD27,  wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej,
 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 14+150/14+450), pod łącznice Ł3 i Ł5 oraz przy ul. Izbickiej, uzupełnianie poboczy i wykonywanie drenażu  pod drogę DD25, wykopy w trasie S2 (km 14+450/14+700), wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 13+790), pod łącznicę Ł3 i Ł5, przy drodze dojazdowej DD25,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+500, 11+700, 14+308, 15+100, 17+300, 17+750, 17+900), roboty wodno-kanalizacyjne – usuwanie kolizji wodociągowej W9 przy ul Izbickiej, czyszczenie kanalizacji przy ul. Zabawnej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego (km 14+200/14+500), na łącznicy Ł8 i przy ul. Tawułkowej
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-18
-A +A