Ważne informacje podział na zadania

W dniu 11 września 2017 r.  w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisano Umowę
o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0025/16-00 Projektu „Budowa drogi ekspresowej S2 od. w. Puławska

do w. Lubelska (bez węzła)”.

Kwota dofinansowania całego Projektu (bez rozbicia na poszczególne zadania) wynosi: 1 995 401 845,40 PLN, w tym 15% tytułem środków krajowych oraz 85% tytułem płatności.

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-20
-A +A